Předmět: Dopravní výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Dopravní výchova
Kód předmětu KPP/DOV-M
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
1. Předmět dopravní výchovy, situace v dopravní výchově v ČR, současné trendy v zemích EU, postavení dopravní výchovy v předškolní výchově, vztah k psychologickým disciplínám, dopravní psychologie. 2. Základní pojmy a cíle dopravní výchovy dětí. Pravidla silničního provozu, bezpečné chování v dopravních prostředcích (autosedačky, bezpečnostní pásy). Osvojování pravidel u dětí předškolního věku. 3. Dopravní psychologie: systém člověk - dopravní prostředek - dopravní prostředí. Dopravní nehody - příčiny dopravních nehod, vývoj nehodovosti. Děti jako účastnící a oběti dopravních nehod. Organizace BESIP, podíl výchovy a vzdělávání na dopravní výchově a prevenci dopravních nehod. 4. Dopravní výchova dětí v předškolním věku, vytváření návyků, vztah k okolí a k lidem, opatrnost, ukázněnost. Vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při vybraných dopravních situacích, výcvik prospěšný jejich bezpečnému pobytu venku, resp. v silničním provozu. 5. Výuka a výcvik pravidel silničního provozu pro děti-cyklisty. 6. Exkurze - dětské dopravní hřiště, praktické ukázky dopravní výchovy na hřišti, použití reflexních materiálů. 7. Dopravní výuka jako hra, přehled publikací pro děti, rodiče, učitele.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá základní problematikou dopravní výchovy dětí s akcentem na poznatky z oblasti dopravní psychologie a současného stavu dopravní výchovy u nás. Předmět je strukturován pro výuku dopravní výchovy u dětí předškolního věku. Cílem je získat vědomosti a zkušenosti z tohoto oboru k vytváření správných návyků u dětí. Rovněž jde o rozvíjení vlastností, které ovlivňují reakce dětí v určitých dopravních situacích, vnímání nebezpečí a výcvik prospěšný pro jejich bezpečný pobyt venku, v silničním provozu, dále při cestě vlakem a při jízdě s rodiči v osobním autě.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Dopravní výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci edukačního procesu
Předpoklady
Student disponuje základními poznatky z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast studentů na cvičeních, vypracování a prezentace zadaného praktického úkolu. Skupinová zpětná vazba.
Doporučená literatura
 • Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Centrum dopravního výzkumu, 2006. ISBN 80-900915-4-7.
 • Havlík, K. Psychologie pro řidiče. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-542-3.
 • Heinrichová, J. Bezpečná cesta do školy. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2006. ISBN 80-86502-32-5.
 • HEINRICHOVÁ, J., STRÁNSKÁ, I., WINKLEROVÁ, M. Výběr dopravních značek pro chodce a cyklisty. Praha: Ministerstvo dopravy, 2006.
 • HRDINA, M. Prezentace z cvičení, opakovací testy. Liberec: Technická univerzita, 2018.
 • Štikar, J., Hoskovec, J., Smolíková, J. Psychologická prevence nehod. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1096-5.
 • ŠTIKAR, J., HOSKOVEC, J., ŠTIKAROVÁ, J. Psychologie v dopravě. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0606-2.
 • Výrost, J., Slaměník, I. Aplikovaná sociální psychologie I. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-269-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr