Předmět: Dějiny pedagogiky

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Dějiny pedagogiky
Kód předmětu KPP/DPE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Uvedení do problematiky dějin pedagogiky 2. Pedagogické dílo J.A.Komenského a jeho význam pro pedagogické myšlení 3. Významní světoví pedagogové období novověku (J.Locke, J.J. Rousseau, J.H. Pestalozzi, němečtí filantropisté- A.H. Francke, J.B. Basedow, J.H. Campe, Ch. G. Salzmann) 4. Epocha osvícenství a české školství v 18. století (vznik školské soustavy) 5. Školské reformy v 19. století v českém školství a významní představitelé pedagogického myšlení 19. století (J.G. Fichte, E. Kant, J.H. Herbart a herbartismus- A.Lindner), anglický, francouzský a český pozitivizmus v pedagogice (Krejčí, Úlehla, Ćáda, Kádner) 6. České i světové pedagogické myšlení na přelomu 19. a 20. století, reformní pedagogika- J. Dewey, M. Montessori, C. Freinet, S. Freud, V. Příhoda a O. Chlup) 7. Školská soustava v meziválečném období v ČSR, v Protektorátu Čechy a Morava, československé školství po roce 1945- tzv. jednotná socialistická škola, školská situace po roce 1989 v ČR

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz uvádí posluchače do problematiky dějin vzdělávání a výchovy. Zaměřuje pozornost na otázky novověkého a moderního pedagogického myšlení.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Dějiny pedagogiky 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • CACH, J. DVOŘÁK, K. G.A. G.A. Lindner a jeho odkaz dnešku. Praha: SPN, 1970..
 • CACH, J., KYRÁŠEK, J. J.J.Rousseau a jeho pedagogický odkaz. Praha: SPN, 1967..
 • ČAPKOVÁ, D. Myslitelsko-vychovatelský odkaz J.A. Komenského. Praha: Academia, 1987..
 • DEWEY, J. Demokracie a výchova. Praha 1932..
 • HOFFMANN, F., KYRÁŠEK, J. J.F. Herbart a jeho pedagogika. Praha: SPN, 1977..
 • KÁDNER, O. Dějiny pedagogiky. Praha: Česká grafická unie, 1923-24..
 • KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha : Grada, 2008..
 • KOMENSKÝ, J.A. Obecná porada o nápravě věcí lidských. Praha: Svoboda, 1992..
 • KOMENSKÝ, J.A. Velká didaktika. Praha 1958..
 • KYRÁŠEK, J. J.H. J.H. Pestalozzi. Ze života a díla. Praha: SPN, 1968..
 • LOCKE, J. Několik myšlenek o vychování. Praha 1906..
 • LOCKE, J. O výchově. Praha : SPN, 1984..
 • MONTESSORI, M. Tajuplné dětství. Praha : Nakladatelství SPS, 1998..
 • PESTALOZZI, J.H. Výbor z pedagogických spisů. Praha: SPN, 1956..
 • PŘÍHODA, V. Ideologie nové didaktiky. Brno 1936..
 • PŘÍHODA, V. Racionalizace školství. Praha : Orbis, 1930..
 • ROUSSEAU, J. J. Emil čili o vychování. Olomouc 1926..
 • RÝDL, K. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno1994..
 • SINGULE, F., RÝDL, K. Pedagogické proudy 1. poloviny 20. století. Praha: SPN, 1988..
 • SINGULE, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha : SPN, 1992..
 • ŠTVERÁK, V. J.H. Basedow a jeho filantropinum. Praha: SPN, 1981..
 • ŠTVERÁK, V., MRZENA, J. J.I. Felbiger a F. Kindermann, reformátoři lidového školství. Praha: SPN, 1986..
 • ŠTVERÁK, V. Stručné dějiny pedagogiky. Praha 1988..
 • VÁŇOVÁ, R. Československé školství ve 30. letech (příhodovská reforma). Praha : PF UK, 1995..
 • VRÁNA, S. Základy nové školy. Brno 1946..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr