Předmět: Dějiny předškolní výchovy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Dějiny předškolní výchovy
Kód předmětu KPP/DPV-M
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Jan Amos Komenský - nejen Informatorium školy mateřské, ale výchova jako náprava společnosti. 2. Výchova v období osvícenství v Anglii (John Locke) a Francii (Jean Jacques Rousseau), princip autority a svobody ve výchově. Obraz výchovy dítěte do školního věku v osvícenských koncepcích. Německá pedagogika 18. století, filantropismus a výchova v předškolním věku. 3. Předškolní výchova v německých koncepcích 19. století - F. Fröbel. 4. Jan Vlastimír Svoboda a počátky české předškolní výchovy v polovině 19. století. 5. Reformní pedagogika počátku 20. století a její význam pro předškolní výchovu. 6. Vývoj předškolní výchovy a vzdělávání u nás po polovině 19. století až do 2. světové války. 7. Vývoj předškolní výchovy a vzdělávání u nás po 2. světové válce do roku 1989.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá historií předškolní výchovy.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Dějiny předškolní výchovy 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Test

Písemný test, aktivní plnění úkolů a samostatné práce, skupinové práce na seminářích.
Doporučená literatura
 • KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.
 • Opravilová, E., Uhlířová, J. Předškolní výchova v zrcadle pramenů III. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-624-6.
 • Opravilová, E., Uhlířová, J. Předškolní výchova v zrcadle pramenů II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-623-9.
 • Opravilová, E., Uhlířová, J. Předškolní výchova v zrcadle pramenů I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-482-2.
 • OPRAVILOVÁ, E., UHLÍŘOVÁ, J. Příběhy české mateřské školy: vývoj a proměny předškolní výchovy. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-7290-945-2.
 • Rýdl, K., Šmelová, E. Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869-2011). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3033-1.
 • Šmelová, E. Ohlédnutí do historie předškolní výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2238-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr