Předmět: Diplomový seminář 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Diplomový seminář 2
Kód předmětu KPP/DS2E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
Obsah předmětu
V rámci semináře student zpracovává BP v pravidelné spolupráci s vedoucím práce. Student analyzuje a syntetizuje výsledky studia odborné literatury a případného vlastního akčního výzkumu.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 76 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na přípravu bakalářské práce.
studenti získají klíčové pedagogicko-psychologické kompetence
Předpoklady
Student disponuej znalostmi z obecné pedagogiky, obecné psychologie, vývojové psychologie, didakitky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000..
 • HORÁK, J. Kapitoly z teorie výchovy. 2. díl, Liberec : TU, 1996..
 • CHRÁSKA, M.; MAREŠ, J.; PRŮCHA, J. K metodologii pedagogického výzkumu. Olomouc : ČAPV a PedF UP, 2001..
 • MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2004..
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 1998..
 • PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum : Uvedení do teorie a praxe. Praha : Karolinum, 1995..
 • URBÁNEK, P. Vzdělávací politika a pedagogický výzkum. Liberec: TUL, 2004..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr