Předmět: Dějiny výchovy, vzdělávání a školství

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Dějiny výchovy, vzdělávání a školství
Kód předmětu KPP/DVV-B
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Výchova a humanita - Jan Amos Komenský a výchova jako náprava společnosti. Vliv J. A. Komenského na pietismus, filantropismus a moderní pedagogiku. 2. Rozum, smysly a výchova - výchova v období osvícenství v Anglii (John Locke) a Francii (Jean Jacques Rousseau). Princip autority a svobody ve výchově. 3. Vzdělání a jeho užitečnost pro člověka, společnost, národ: německý filantropismus 18. století. J. H. Pestalozzi. Formování školského moderního systému v českých zemích: tereziánské školské zákony, F. Kindermann. Metoda a škola: J. I. Felbiger a knihy metodní. Počátky profesionalizace učitelské profese. 4. Systém a výchova- J. F. Herbart. Pokrok a výchova, pozitivismus a výchova - H. Spencer, G. A.Lindner, J. Úlehla. 5. Čin a výchova - americká pragmatická výchova a americký progresivismus (John Dewey). 6. Škola, výchova a reforma: volná výchova, světové reformně pedagogické hnutí - východiska, koncepce, osobnosti. Reforma školy a reforma společnosti ve 20. století - možnosti, meze, nebezpečí. Hnutí nové výchovy. 7. Československé reformně pedagogické hnutí - 1. a 2. desetiletí ČSR a jeho součást v mezinárodní reformně pedagogické diskusi. Václav Příhoda a princip racionalizace ve výchově. 8. Škola a výchova v područí nesvobody (1948-1989): ideologie a školství/výchova, vývoj socialistického školství, škol a mimoškolní instituce v socialistickém Československu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s historickým pohledem na cíle, procesy a metody výchovy a vzdělávání s ohledem na širší sociologicko-pedagogické souvislosti. Dále se předmět zabývá pohledem na vývoj školství a na formulování a řešení základních otázek školy (vnitřního chodu) i školského systému ve vývoji zejména 19. a 20. století. Předmět je koncipován jako vhled do historických zákonitostí vývoje výchovy, vzdělávání a školství pro studenty učitelství. Předmět napomáhá analýze aktuálních problémů školy a školství s ohledem na historické souvislosti.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Dějiny výchovy, vzdělávání a školství 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Písemný test
Doporučená literatura
 • CIGÁNEK, R. Politický zápas o jednotnou státní školu 1945-1949. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1611-7.
 • JŮVA, V. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-151-5.
 • KASPER, T. a kol. Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě: profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2473-2.
 • KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.
 • KNAPÍK, J. a kol. Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav historických věd, 2014. ISBN 978-80-7510-057-3.
 • Kučera, Z., Štverák, V. Chrestomanie z dějin pedagogiky. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-626-0.
 • PÁNKOVÁ, M., KASPEROVÁ, D., KASPER. T. Meziválečná školská reforma v Československu. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2496-1.
 • Pavlovská, M., Syslová, Z., Šmahelová, B. Dějiny předškolní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5981-8.
 • POSPÍŠIL, J. Filosofická východiska cílů výchovy a vzdělávání v období novověkého obratu. Olomouc: Hanex, 2009. ISBN 978-80-7409-028-8.
 • ŠTVERÁK, V., ČADSKÁ, M. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-797-6.
 • ZOUNEK, J.; ŠIMÁNĚ, M.; KNOTOVÁ, D. Normální život v nenormální době: základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-709-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr