Předmět: Environmentální výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Environmentální výchova
Kód předmětu KPP/ENV-V
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Modrá Jana, Mgr.
Obsah předmětu
1. Cíle a vývoj environmentální výchovy, přehled existujících přístupů. 2. Ekopsychologie, didaktická specifika výuky environemntální výchovy, vývojová specifika. 3. Teorie programu environmentální výchovy. 4. Projektová výuka v environmentální výchově. Badatelsky orientovaná výuka. 5. Terénní a prožitková výuka. 6. Úvod do evaluace programů environmentální výchovy. Efektivní strategie. 7. Studentská konference - diskuse o vybraných článcích.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základním pojetím environmentální výchovy.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Environmentální výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi
Předpoklady
Student má základní znalosti z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast na výuce, studium odborných textů, prezentace a reflexe vybraného textu.
Doporučená literatura
  • ČINČERA, J. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-147-8.
  • CHAWLA, L. Life Paths Into Effective Environmental Education. The Journal of Environmental Education, vol. 31, no. 1, p. 15-26. 1999.
  • LOUV, R. Last Child in the Woods: Saving Our Children From Nature-Deficit Disorder. Chapel Hill: Algonquin Books, 2008.
  • SIMMONS, B., a kol. Nonformal Environmental Education Programs ? Guidelines for Excellence. Washington: North American Association for Environmental Education, 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr