Předmět: Environmentální výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Environmentální výchova
Kód předmětu KPP/ENV-Z
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Modrá Jana, Mgr.
Obsah předmětu
1. Pojetí, historie a směry environmentální výchovy v ČR. 2. Metody environmentální výchovy (simulační hry, diskusní techniky, krátkodobé výukové programy, dlouhodobější projekty...). 3. Zásady tvorby ekologických výukových programů (cíle, modely, motivace, evaluace). 4. Využitelné zdroje. 5. Vycházka - přímý kontakt s přírodou, rozvoj senzitivity. 6. Návštěva ekocentra.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s jednotlivými směry environmentální výchovy a se zásadami při sestavování programů environmentální výchovy. Student si vyzkouší modelové aktivity environmentální výchovy v učebně i v terénu a vytvoří vlastní ekologický výukový program.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Environmentální výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z psychodidaktiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast na cvičeních, prezentace, seminární práce.
Doporučená literatura
 • ČINČERA, J. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-147-8.
 • MÁCHAL, A., NOVÁČKOVÁ, H., SOBOTOVÁ, L., a kol. Úvod do environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Brno: Lipka ? školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87604-01-4.
 • MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rezekvítek, 2007. ISBN 80-902954-0-1.
 • PIKE, G., SELBY, D. Globální výchova: Nabídka alternativních aktivit pro práci ve škole. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-85623-98-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr