Předmět: Analýza utváření osobnosti a individuality

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Analýza utváření osobnosti a individuality
Kód předmětu KPP/EPP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky jedenkrát v akademickém roce
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
Psychologické vědy a předmět jejich zkoumání: význam pro výchovu a vzdělávání. Nomotetický a idiografický přístup ke zkoumání lidské psychiky (výhody x nevýhody). Psychologie koncipovaná jako vědecká disciplína zabývající se projevy chování a jejich podmíněností; psychologie jako věda o myšlení a prožívání. Holistický x redukcionistický přístup ke člověku. Hlavní psychologické směry a jejich náhled na lidskou psychiku (významní představitelé: vliv na vývoj vědy). Psychologické disciplíny, jejich cíle a metody. Determinace lidské psychiky - biologická, environmentální a sociokulturní; vnitřní a vnější. Vnímání a poznávání (počitky, vjemy, představy, poruchy vnímání); pozornost, představivost, paměť (druhy paměti); myšlení, jazyk, řeč. Kognitivní procesy. Myšlenkové operace. Řešení problémů. City a emoce, emoční poruchy. Vůle a sebekontrola. mí, jeho stavy a poruch. Já a sebepojetí; pocit integrity a kontinuity; poruchy Jáství. Psychologie osobnosti - struktura osobnosti; různé přístupy ke zkoumání struktury a vývoje osobnosti. Temperament. Extraverze a introverze. Emocionalita osobnosti, stabilita vs. labilita. Schopnosti a zájmy. Inteligence: druhy inteligence a jejich měření. Motivační stránka osobnosti. Motiv, cíl; pudy, potřeby, zájmy, aspirace; fyziologické, psychologické a sociální potřeby jako motivační činitele. Charakter - vztahově postojové vlastnosti osobnosti. Dynamické pojetí osobnosti. Učení a jeho předpoklady; reflexy, instinkty (význam u člověka); vtiskování, klasické podmiňování, zpevňování, vyhasínání, operantní podmiňování, observační učení, heuristické učení, řízené učení. Sociální interakce a komunikace (základní druhy komunikace). Vývoj duševních funkcí; vývojové změny v průběhu života. Vliv sociokulturního prostředí na vývoj řeči a myšlení. Socializace a její důležité faktory; sociální procesy: vliv na vývoj osobnosti. Zátěž a stres, vliv na organismus, adaptace, resistence, resilience; následky působení silného či dlouhodobého stresu. Duševní poruchy a onemocnění; příčiny, možnosti příznivého ovlivnění a prevence, úloha výchovy. Etické problémy v psychologii; problematika výzkumu psychologických jevů a lidského chování. Důležitost významných psychologických teorií pro pedagogiku; hlubinně dynamické koncepce osobnosti; pudovost v.s. socializace a kultura (Freud, Adler, Jung); vliv socioekonomických a psychosociálních činitelů na osobnost v koncepcích E. Fromma, K. Horneyové; rysová a faktorová teorie, význam pro edukaci; vůle ke smyslu u Frankla; Maslowova hierarchie potřeb; tendence k sebeaktualizaci u Rogerse.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 49 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti obecné psychologie a psychologie osobnosti. Předmět poskytuje informace o základních charakteristikách psychologie jako vědy, o jejím vzniku, předmětu, funkci, metodách a vztahu k ostatním vědám.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Zápočet: Získání zápočtu je podmíněno nejméně 75% účastí na seminářích a předložením písemné rozvahy o věcném obsahu alespoň 2 prostudovaných knih a možnostech pedagogického využití osvojených poznatků. Rozvaha o každé publikaci má být zpracována nejméně v rozsahu 4 normostran. Jako povinné se předpokládá studium Drapelova textu (Přehled teorií osobnosti). Druhá kniha z oblasti obecné psychologie bude vybrána z děl následujících autorů: Helus, Hill, Kern a kol., Nakonečný, Plháková, Říčan. Studující musí prokázat schopnost kritického promyšlení celého textu, proto nelze zpracovávat jen vybrané kapitoly. Prostudování a zpracování 3. a další knihy se pozitivně hodnotí u zkoušky. Výběr textu pro zpracování písemné rozvahy nelze provádět z okruhu pomocné literatury; ta je uvedena jen pro případ možných nejasností v průběhu samostudia. Zkouška: Získání zápočtu a prokázání znalosti psychologické problematiky v rozsahu sylabu. Zkouška probíhá formou odborné rozpravy nad konkrétními tématy ze sylabu a možným uplatněním znalostí v kontextu přímé výchovně-vzdělávací činnosti. Studující si přinese výtisky svých seminárních prací ke zkoušce.
Doporučená literatura
 • ADLER, A. Člověk, jaký je. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1385-7.
 • BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3434-7.
 • COLLINOVÁ, C., et al. Kniha psychologie. Praha: Knižní klub, 2014. ISBN 978-80-242-4316-0.
 • CUMMINSOVÁ, D. D. Záhady experimentální psychologie: co psychologové zjistili o myšlení, citech a chování člověka. Praha: Portál, 2006.
 • ČERNOUŠEK, M. Sigmund Freud : dobyvatel nevědomí. Praha: Paseka, 1996..
 • DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-766-3.
 • FRANKL, V. E. A přesto říci životu ano. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2018. ISBN 978-80-7566-022-0.
 • FREUD, S. Nespokojenost v kultuře. Praha: Hynek, 1998.
 • FROMM, E. Strach ze svobody. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0615-6.
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-569-1.
 • HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
 • HILL, G. Moderní psychologie: hlavní oblasti současného studia lidské psychiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-641-1.
 • JAFFÉ, A. Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0803-7.
 • KERN, H., a kol. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0871-6.
 • MASLOW, A. H. O psychologii bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0618-7.
 • MCGUIRE, W., HULL, R. F. C., eds. Rozhovory s C. G. Jungem. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0914-0.
 • NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Praha: Academia, 2003.
 • NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-0689-3.
 • NAKONEČNÝ, Milan. Obecná psychologie. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-929-7.
 • PIAGET, J. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999.
 • PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0871-X.
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1499-3.
 • PONĚŠICKÝ, J. Člověk a jeho postavení ve světě. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-861-1.
 • ROGERS, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0597-5.
 • ŘÍČAN, P. Psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0532-6.
 • SHEEHY, N. Encyklopedie nejvýznamnějších psychologů. Brno: Barrister & Principal, 2005..
 • VYGOTSKIJ, L. S. Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-943-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr