Předmět: Fundraising neziskových organizací

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Fundraising neziskových organizací
Kód předmětu KPP/FUN-P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Bárta Karel, Mgr.
Obsah předmětu
1. Fundraising - předmět, historie. 2. Plánování, strategie, zdroje a zásady fundrasingu. 3. Public relations, techniky fundraisingu, motivace dárce. 4. Občanský zákoník a problematika fundraisingu. 5. Fundraising ve školství. Specifika žádostí o podporu, dotaci. Cíle veřejné či soukromé podpory ve školství. 6. Výzvy obcí, krajů a ministerstev. Fondy Evropské unie. 7. Zpracování žádosti o podporu, dotaci - východiska programů, cíle dotační výzvy-programu, cíle projektu, plánované aktivity projektu, personální zabezpečení projektu, výstupy projektu a jejich doložení, udržitelnost. Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 50% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), E-learning, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s tím, jak získávat prostředky pro činnost organizace z jiných zdrojů než z prostředků státu a samosprávy.
Student bude schopen: požádat o získání prostředků pro činnost organizace od dárců, z výzev obcí, krajů, ministerstev a fondů Evropské unie
Předpoklady
Znalosti o činnosti školských zařízení a neziskových organizací.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Test, zpracování a prezentace modelové žádosti o podporu, dotaci (skupinový úkol)
Doporučená literatura
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • BERGEROVÁ, M. Fundraising pro školy. Praha: Spiralis, 2011. ISBN 978-80-903015-8-0.
  • BOUKAL, P., a kol. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4487-2.
  • ŠVRČINOVÁ, P. Řízení neziskových organizací. II, Fundraising [CD-ROM]. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7368-365-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr