Předmět: Hodnoty a hodnotová orientace dětí

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Hodnoty a hodnotová orientace dětí
Kód předmětu KPP/HODMK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Teoretické reflexe hodnot a hodnotové orientace 2. Kurikulum a hodnoty 3. Učitel a utváření hodnotové orientace a kultury života dětí 4. Tvořivost žáků jako hodnota 5. Evaluace škol 6. Média a utváření hodnot mládeže 7. Evropské hodnoty

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá možnostmi rozvoje hodnotové orientace žáků v systému vzdělávání.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Hodnoty a hod. orientace dětí a mládeže 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuej znalostmi z obecné pedagogiky asociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • DOROTÍKOVÁ, S. Filosofie hodnot. Praha 1998..
  • HORÁK, J. Škola a hodnotová orientace dětí a mládeže. Liberec, TU 1997..
  • KUČEROVÁ, S. Člověk, hodnoty, výchova. Prešov 1996..
  • SAK, P. Proměny české mládeže. Česká mládež v pohledu sociologických výzkumů. Praha, 2000..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr