Předmět: Hodnocení v současné škole

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Hodnocení v současné škole
Kód předmětu KPP/HSEK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
  • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Hodnocení - východiska 2. Hodnocení - formy 3. Hodnocení a sebehodnocení 4. Hodnocení a sebepojetí žáka 5. Hodnocení a motivace 6. Evaluace pedagogického procesu Pro kombinovanou formu studia je povinné úspěšné prostudování a vypracování úkolů z elektronické opory.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá aktuálními otázkami podstaty hodnocení výkonu a chování žáka.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Hodnocení v současné škole 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Studnet disponuje znalostmi z obecné pedagogiky a didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999..
  • ŠIKULOVÁ, R.; KOLÁŘ, Z. Hodnocení žáků. Praha: Grada 2005..
  • ŠIKULOVÁ, R.; KOLÁŘ, Z. Vyučování jako dialog. Praha: Grada 2007..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr