Předmět: Psychohygiena

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychohygiena
Kód předmětu KPP/HYG
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vyznam dusevni hygieny, vymezeni pojmu dusevni zdravi, obecne predpoklady dusevni rovnovahy. 2. Stres jako rizikovy faktor ohrozujici dusevni rovnovahu - H. Selye. Adaptační systém organismu. 3. Priciny a nasledky stresu v učitelské profesi. Běžné typy zátěžových situací ve škole. 4. Zvladani stresu. Obranné mechanizmy, copingové styly a strategie. 5. Odolnost jako psychologická charakteristika - K. Paulík. Resilience - I. Šolcová, vulnerabilita - B. Brown. 6. Užitečné techniky zvládání stresu - meditace, relaxace, dýchání, jóga. 7. Význam spirituality a prožívané smysluplnosti života pro duševní zdraví.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cilem predmetu je osvojení zakladnich poznatků a dovedností z oblasti duševní hygieny a zdraveho zpusobu zivota a zaroven podora hlubsiho poznani sebe sama v souvislosti se snahou o sebereflexi a osobnostní růst.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychohygiena 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané principy duševní hygieny v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast studentů na cvičeních. Vypracování kritické analýzy odborného textu. Vypracování pracovních listů uvedených v elektronické studijní opoře. Ověření znalostí v diskuzi při osobním setkání v malých skupinách.
Doporučená literatura
 • HORÁKOVÁ HOSKOVCOVÁ, S., SUCHOCHLEBOVÁ RYNTOVÁ, L. Výchova k psychické odolnosti dítěte. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2206-1.
 • KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1307-5.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví.. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-568-4.
 • PAULÍK, K. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5646-2.
 • SVAMBERK-ŠAUEROVÁ, M. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-271-0470-3.
 • ŠOLCOVÁ, I. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2947-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr