Předmět: Psychohygiena

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychohygiena
Kód předmětu KPP/HYGK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
  • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Duševní zdraví a možnosti jeho ovlivňování zejména ve školním prostředí 2. Duševní zdraví, stres, adaptace, syndrom vyhoření, zvládání stresu a jeho techniky 3. Prohlubování sebepoznání, osobní růst, rozvoj zdravých vztahů ve skupině 4. Odpočinek, relaxace, meditace 5. Vliv pohybu na duševní zdraví jedince, výživa a duševní zdraví, management času 6. Zdravý životní styl Pro kombinovanou formu studia je povinné úspěšné prostudování a vypracování úkolů z elektronické opory.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy psychohygieny.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychohygiena 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané principy duševní hygieny v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Studnet disponuje znalsotmi z obecné, vývojové a sociálné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele.. Praha, 2001. ISBN 80-7178-463-X.
  • KŘIVOHLAVÝ, J. Jak zvládat stres. Praha, 2000.
  • MÍČEK, L.; ZEMAN, V. Učitel a stres. Brno: Filozofická fakulta MU, 1997..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr