Předmět: Interpretace histor. a kultur. dědictví

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Interpretace histor. a kultur. dědictví
Kód předmětu KPP/IHD-K
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
 • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: I. Blok (doc. Kasperová) 1. Úvod do předmětu. Základní terminologie. 2. Historické a kulturní dědictví jako problematika výchovy a vzdělávání. 3. Formy a prostředky zprostředkování historického dědictví ve výchově a vzdělávání. 4. Místa historické paměti jako vzdělávací prostor. Vzdělávací projekty a interpretace historického dědictví. Příklady dobré praxe. II. Blok (dr. Pechová a dr. Valešová) 5. Krajina - prostředí - architektura. Veřejný prostor - genius loci - nehmotné kulturně historické dědictví. 6. Galerijní animace a edukační potenciál výstavních institucí (galerie, muzea). 7. Vzdělávací a prožitkové formy zprostředkování kulturně historického dědictví. 8. Plánování edukačních aktivit ve spolupráci s výstavními institucemi. 9. Specifika přípravy, realizace a reflexe způsobů zprostředkování vybraných témat kulturně historického dědictví. 10. Inspirační zdroje (současné publikace, počítačové programy, digitální aplikace). III. Společný blok (doc. Kasperová, dr. Pechová, dr. Valešová) 11.-12. Prezentace a reflexe seminárních prací. Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Příprava na zápočet - 38 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními pojmy a tématy vztahujícími se ke hmotnému i nehmotnému kulturně historickému dědictví a možnostmi jeho zprostředkování pro různé cílové skupiny. Témata cvičení jsou provázána s tématy přednášek.

Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi pedagogiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

aktivní účast na cvičeních, seminární práce
Doporučená literatura
 • BELTING, H. Konec dějin umění.. Praha: Mladá fronta, 2000. ISBN 80-204-0856-8.
 • FIŠER, Z., HAVLÍK, V., HORÁČEK, R. Slovem, akcí, obrazem.. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2013. ISBN 978-80-210-5389-2.
 • HAVLŮJOVÁ, H. a kol. Památky nás baví 1.. Praha: Národní památkový ústav., 2015. ISBN 978-80-905631-6-2.
 • HAVLŮJOVÁ, H. a kol. Památky nás baví 2.. Praha: Národní památkový ústav, 2015. ISBN 978-80-905631-7-9.
 • HAVLŮJOVÁ, H. a kol. Památky nás baví 3.. Praha: Národní památkový ústav., 2015. ISBN 978-80-905631-8-6.
 • HAVLŮJOVÁ, H. a kol. Památky nás baví 4.. Praha: Národní památkový ústav., 2015. ISBN 978-80-905631-9-3.
 • HAVLŮJOVÁ, H. a kol. Památky nás baví 5.. Praha: Národní památkový ústav, 2015. ISBN 978-80-906167-0-7.
 • RODOVÁ, V. Dramatická výchova ve službách dějepisu: vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky.. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
 • ŠOBÁŇOVÁ, P. Muzejní edukace.. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-224-3003-4.
 • ŠOBÁŇOVÁ, P. Plánování edukačních aktivit v muzeu.. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. ISBN 978-80-224-4626-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr