Předmět: Kritické myšlení

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Kritické myšlení
Kód předmětu KPP/KRM-Z
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Učení jako auto - socio - konstrukce, kognitivní a metakognitivní učení. 2. Fáze výuky podle konstruktivistických didaktik: evokace, uvědomění a reflexe. 3. Metody čtení naučných a uměleckých textů - I.N.S.E.R.T., párové čtení, čtení s předvídáním. 4. Využití psaní při učení - kostka, volné psaní. 5. Dialogické metody - kladení otázek a tvorba úkolů pro žáky podle Bloomovy taxonomie, sokratovský dialog. 6. Debata jako vyučovací metoda. 7. Význam kooperativních forem výuky a utváření vhodného učebního prostředí pro metodiku RWCT.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je založen na metodice kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s edukačními metodami a formami, které rozvíjejí produktivní a kritické myšlení žáků i jejich metakognitivní schopnosti. Ve cvičení vedených formou workshopu se studenti učí na základě vlastního prožitku z modelových hodin a následné reflexe. Nové poznatky aplikují do vlastních příprav v aprobačních předmětech. Dospívají také k porozumění teoretickým souvislostem sociokonstruktivistického pojetí vyučování, z něhož všechny tyto strategie vyučování vycházejí.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Kritické myšlení 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Účast na cvičeních, seminární práce.
Doporučená literatura
 • BERAN, V. Učím s radostí: zkušenosti, lekce, projekty. Praha: Agentura Strom, 2003. ISBN 80-86106-09-8.
 • FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: Praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-120-7.
 • Grecmanová, H. a kol. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: Hanex, 2000. ISBN 80-85783-28-2.
 • GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP.. Olomouc Hanex, 2007. ISBN 80-85783-73-8.
 • HAUSENBLAS, O., KOŠŤÁLOVÁ, H. Co je E?U?R? Podrobněji k fázi evokace. Kritické listy, č. 22, s. 54?55.. 2006.
 • PAŘÍZEK, V. Jak naučit žáky myslet. Praha: UK, PedF, 2000. ISBN 80-7290-006-4.
 • SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-124-X.
 • TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: UK, PedF, 2007. ISBN 978-80-7290-315-3.
 • TONUCCI, F. Vyučovat nebo naučit?. Praha: UK, PedF, 1991. ISBN 80-901065-1-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr