Předmět: Kritické myšlení

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Kritické myšlení
Kód předmětu KPP/KRMK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
  • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti si prakticky vyzkoušejí celou škálu edukačních metod podporujících aktivitu žáků, rozvíjejících dovednost učit se a myslet logicky, samostatně a kriticky 1. Vyhledávání informací, kritické filtrování informací, učení 2. Analýza odlišných perspektiv (ideologické, sociální, kulturní, ekonomické, historické perspektivy) 2. Práce s naučným i uměleckým textem, tvůrčí psaní, a to formou individuální, frontální, párové i skupinové výuky 3. Studenti se budou učit aplikovat získané zkušenosti do vlastních aprobačních předmětů

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá rozvíjením aktivního učení a kritického myšlení žáků.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Kritické myšlení 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Stduent disponuje zákaldními znalsotmi z pedagogiky a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se:: Praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha : Portál , 1997..
  • GRECMANOVÁ, H.; URBANOVSKÁ, E.; NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc : Nakladatelství HANEX, 2000. ISBN 80-85783-28-2..
  • PAŘÍZEK, V. Jak naučit žáky myslet. Praha : PedF UK, 2000. ISBN 80-7290-006-4..
  • SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha : PORTÁL, 1997. ISBN 80-7178-124-X..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr