Předmět: Alternativní koncepce předškolní výchovy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Alternativní koncepce předškolní výchovy
Kód předmětu KPP/MAKV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Zrod reformní pedagogiky. 2. Reformní pedagogika - východiska, koncepty. 3. Alternativní školství. 4. Waldorfská pedagogika. 5. Montessori pedagogika. 6. Jenská pedagogika v kontextu předškolního vzdělávání.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s východisky alternativních koncepcí předškolní výchovy.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Alternativní koncepce předškolní výchovy 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné a předškolní pedagogiky a didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • Kasper, T., Kasperová, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.
 • Maňák, J., a kol. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1549-7.
 • Montessori, M. Objevování dítěte. Praha: Nakladatelství světových pedagogických směrů, 2001. ISBN 80-86189-01-5.
 • Montessori, M. Tajuplné dětství. Praha: Nakladatelství světových pedagogických směrů, 1998. ISBN 80-86189-00-7.
 • Petersen, P. Die neueuropäische Erziehungsbewegung. Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1926.
 • Petersen, P., Wolff, H., Hrsg. Eine Grundschule nach den Grundsätzen der Arbeiters- und Lebensgemeinschaftsschule. Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1925.
 • Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-977-1.
 • Rýdl, K. Alternativní pedagogická hnutí v současné společnosti. Brno: Zeman Marek, 1994. ISBN 80-900035-8-3.
 • Rýdl, K. Jak dosáhnout spoluzodpovědnosti žáka: Daltonský plán jako výzva - metody a normy práce na 2. stupni ZŠ a na středních školách. Praha: Strom, 1998. ISBN 80-86106-03-9.
 • Rýdl, K. Peter Petersen a pedagogika jenského plánu. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-87-0.
 • Steiner, R. Filosofie svobody. Svatý Kopeček u Olomouce: Michael, 1999. ISBN 80-86340-01-5.
 • Steiner, R. Podstata člověka a výchova dětská s hlediska duchovní vědy. Královské Vinohrady: Theosofická společnost, 1907.
 • Zelinková, O. Pomoz mi, abych to dokázal. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-071-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr