Předmět: Metodologie bakalářské práce 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Metodologie bakalářské práce 1
Kód předmětu KPP/MB1-P
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Principy vědecké práce, smysl odborného textu, kvalifikační práce (smysl, podstata, zadání). 2. Informační databáze a zdroje ve vědách o výchově (specifičnost tematického pole). 3. Práce s odbornou literaturou (analýza, výpisky, konspekty, osnova, citace). 4. Možnosti a zaměření tvorby bakalářské práce (teoretické, prakticky orientované; kompilační, metodické, tvůrčí, výzkumné). 5. Zásady tvorby bakalářské práce (formální pravidla, rozsah, struktura, vyváženost textu, prezentace dat, grafika). 6. Citační normy, etická pravidla výzkumu a publikování, psaní odborného textu. 7. Konstrukce bakalářského projektu (téma, cíl, struktura, metodologie, diskuse, zdroje, náležitosti) Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základními principy vědecké práce, psaní odborných textů a s postupy tvorby bakalářské práce. Obsahem předmětu jsou témata zaměřená na požadavky, pravidla a koncept bakalářské práce, na práci s odbornou literaturou, na možnosti využití dostupných dat a jejich interpretace, na konstrukci odborného textu a na specifičnost problematiky výzkumu ve vědách o výchově. Výstupem je vypracování konceptu vlastní bakalářské práce s tematickou literární rešerží.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Metodologie bakalářské práce 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky pro realizaci vlastní bakalářské práce 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
student disponuje znalostmi z obecné pedagogiky, psychologie a obecné didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Vypracování konceptu bakalářské práce podle tematického zaměření (téma, cíl, koncept, prameny). Rešerže literatury k tématu, práce s textem. Vypracování semestrální práce (výběrově: analýza odborného textu; analýza publikované výzkumné zprávy; tematická rešerše; projekt malé výzkumné formy).
Doporučená literatura
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
 • CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu.. Praha: Grada., 2016. ISBN 978-80-247-5326-3.
 • KAPOUNOVÁ, J., KAPOUN, P. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8.
 • NĚMEC, J. Standardy závěrečných prací pedagogických oborů. Pedagogická orientace, roč. 23, č. 4, s. 535-553. 2013.
 • PRŮCHA, J., ŠVAŘÍČEK, R. Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, roč. 19, č. 2, s. 89-105. 2009.
 • ŠVEC, Š., et al. Metodologie věd o výchově. Kvantitativně-scientistické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu.. Brno - Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-192-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr