Předmět: Metodologie bakalářské práce 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Metodologie bakalářské práce 2
Kód předmětu KPP/MB2-P
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Základní metodologická východiska vědeckého poznání v pedagogice, výzkum ve vědách o výchově, specifikum výzkumného pole. 2. Výzkumně zaměřená bakalářská práce, formulace vědeckého problému. Možnosti výzkumu v bakalářské práci, postupy, konstrukce, rizika. 3. Empirický, teoretický, historicko-srovnávací výzkum ve vědách o výchově. Základní, aplikovaný, akční výzkum. 4. Kvantitativní výzkumné přístupy ve vědách o výchově a v bakalářské práci (nástroj, výběrový soubor, procedury zpracování a interpretace dat, etické požadavky; možnosti a rizika). 5. Kvalitativní výzkumné přístupy ve vědách o výchově a v bakalářské práci (výběr případů, kvalitativní procedury, interpretace dat; možnosti a rizika). 6. Základní výzkumné metody a nástroje (pozorování, dotazování, obsahová analýza), možnosti a rizika. 7. Smíšený výzkum, možnosti a rizika. Potenciál výzkumu v bakalářské práci. Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 40% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 64 hodin za semestr
Výstupy z učení
Smyslem předmětu je v kontextu k tématu bakalářské práce seznámit studenty s teoretickými východisky vědeckého poznání a souhrnem postupů a způsobů zkoumání uplatňovaných ve vědách o výchově. Témata jsou aplikována adresátům jak do roviny potenciálních výzkumníků, tak také uživatelů výzkumných nálezů a aktérů výchovného procesu.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Metodologie bakalářské práce 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky pro realizaci vlastní bakalářské práce 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
student disponuje znalostmi z obecné pedagogiky, psychologie a obecné didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

vypracování semestrální práce (koncept vlastní bakalářské práce), vypracování konceptu malé výzkumné formy (téma, cíl, koncept, prameny), příp. dle možností výzkum realizovat
Doporučená literatura
 • GAVORA, P. Validita a reliabilita výskumných nástrojov: princípy a reálna prax. Pedagogická orientace, roč. 23, č. 4, s. 511-534. 2013.
 • HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace.. Praha - Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
 • HENDL, J. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat.. Praha - Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0981-2.
 • CHRÁSKA, M., KOČVAROVÁ, I. Kvantitativní metody sběru dat v pedagogických výzkumech. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. ISBN 978-80-7454-553-5.
 • KNECHT, P., DVOŘÁK, D. Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace, roč. 23, č. 4, s. 554-578. 2013.
 • MAREŠ, J. Edukace založená na důkazech: inspirace pro pedagogický výzkum i školní praxi. Pedagogika, roč. 59, č. 3, s. 232-258.. 2009.
 • MAREŠ, J., VLČKOVÁ, K. K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace, roč. 23, č. 4, s. 455-477. 2013.
 • ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, roč. 23, č. 4, s. 478-510. 2013.
 • ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.. Praha - Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr