Předmět: Metodologie bakalářské práce

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Metodologie bakalářské práce
Kód předmětu KPP/MBP-M
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
  • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Principy vědecké práce, smysl odborného textu. 2. Informační databáze a zdroje ve vědách o výchově (specifičnost tematického pole). 3. Práce s odbornou literaturou, zásady tvorby odborného textu (terminologie, rešerše, kompilace, citace, etika). 4. Konstrukce bakalářského projektu (téma, cíl, struktura, metodologie, diskuse, zdroje, náležitosti). 5. Výzkum ve vědách o výchově, specifika, možnosti, rizika. 6. Základní výzkumné metody a nástroje (dotazování, pozorování, kazuistika, obsahová analýza), specifičnost výzkumného pole. 7. Obhajoba bakalářské práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základními principy vědecké práce a s postupy tvorby bakalářské práce. Obsahem předmětu jsou témata zaměřená na práci s odbornou literaturou, na možnosti využití dostupných dat a jejich interpretace, na konstrukci odborného textu a na specifičnost problematiky výzkumu ve vědách o výchově. Výstupem je vypracování konceptu bakalářské práce.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Metodologie bakalářské práce 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky pro realizaci vlastní bakalářské práce
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z pedagogiky, psychologie a didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Vypracování konceptu bakalářské práce podle tematického zaměření (téma, cíl, koncept, prameny). Vypracování seminární/semestrální práce (analýza odborného textu; analýza publikované výzkumné zprávy; tematická rešerše; projekt malé výzkumné formy).
Doporučená literatura
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
  • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
  • KAPOUNOVÁ, J., KAPOUN, P. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8.
  • ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr