Předmět: Didaktická aplikace vzdělávacího programu

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Didaktická aplikace vzdělávacího programu
Kód předmětu KPP/MDAP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vzdělávání dětí v mateřské škole - specifika předškolního vzdělávání. Metody a formy předškolního vzdělávání. 2. Kurikulární reforma předškolního vzdělávání. Společensko-historické podmínky reformy. Osobnostní pojetí výchovy jako východisko reformy kurikula v předškolním vzdělávání. Pojmy kurikulum, kurikulární reforma a kurikulární dokumenty, legislativní rámec kurikulární reformy. 3. RVP PV a proměny cílů a obsahů vzdělávání v kurikulární reformě předškolního vzdělávání. Delorsovy cíle pro 21. století a jejich vztah ke klíčovým kompetencím pro předškolní vzdělávání. Rámcové cíle a očekávané výstupy, vztah obecných a konkrétních cílů vzdělávání, vzdělávací oblasti pro předškolní vzdělávání. 4. RVP PV a podmínky předškolního vzdělávání - věcné, psychosociální, organizační, životospráva. Sociální klima mateřské školy a možnosti jeho ovlivňování a měření. Možnost participace rodičů na chodu mateřské školy. 5. RVP PV a dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a dítě mimořádně nadané v mateřské škole - dítě se sociálním znevýhodněním, zdravotně znevýhodněné dítě, dítě se zdravotním postižením. Individuální přístup, význam inkluze a integrace pro rozvoj dítěte. 6. RVP PV a autoevaluace mateřské školy a hodnocení dětí. Funkce autoevaluace a její formy. Diagnostika a hodnocení dětí v mateřské škole - funkce a metody. 7. Změny v pojetí učitelské profese. Učitelská kvalifikace a další vzdělávání učitelů mateřských škol. Etika učitelské profese, učitelství jako poslání, společenská prestiž učitelství. Právní aspekty učitelské profese.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá didaktickými aspekty práce předškolního pedagoga.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Didaktická aplikace vzdělávacího programu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné a předškolní pedagogiky a z obecné a vývojové psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Esej, Analýza výkonů studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Seminární práce, tvorba portfolia.
Doporučená literatura
 • Bečvářová, Z. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-537-7.
 • Havlínová, M. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-061-5.
 • Smolíková, K. Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005. ISBN 80-87000-01-3.
 • Smolíková, K. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. ISBN 978-80-87000-35-5.
 • Svobodová, E., a kol. Vzdělávání v mateřské škole a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-774-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr