Předmět: Metody duševní hygieny v praxi

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Metody duševní hygieny v praxi
Kód předmětu KPP/MDH-V
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Houdková Michaela, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Vymezení duševního zdraví a duševní nemoci, pojetí normy a normality, krátký úvod do psychopatologie, psychické funkce a podstata fungování psychických zákonitostí a dějů, vývoj psychiky v průběhu života, osobnost a povahové rysy (obranné mechanismy, osobnostní abnormality, struktura a dynamika), metody udržení duševního zdraví a prevence psychických poruch, životní krize, životní ztráty, emoce, stres a zdraví, vztah k sobě (sebepoznání, sebepozorování, introspekce, pochopení sebe sama, sebevědomí, odpuštění, sebehodnocení) x vztah k druhým (sociální myšlení a vnímání, sociální ovlivňování, předsudky a diskriminace, agrese x altruismus, empatie, konflikty a jejich řešení, partnerské, rodinné vztahy, vztahy na pracovišti, komunikace, sexualita, intimita a osamělost), vývoj sebeobrazu, poruchy duševního zdraví, vyhledání pomoci a jejich léčba, mýty o psychice, práce na sobě a sebepoznání, duševní hygiena pro každý den (praktické rady a doporučení, relaxace, nácviky relaxací, mindskills)

Studijní aktivity a metody výuky
Seminář
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 38 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Povolání skýtající kontakt s dětmi a dospívajícími může být psychicky náročné. Vychovatel se snadno dostane do situací, kdy se setká s otázkami duševního zdraví nebo poruch duševního zdraví, a potřebuje na tato témata umět adekvátně a vhodně reagovat, včetně správně zvolené komunikace a udržování hranic. Osobnost vychovatele je též v každodenní zátěži s okolním světem a nároky z profesního, ale i osobního života mohou negativně působit na jeho duševní zdraví. Cílem předmětu je seznámit se s tématem prevence a udržení duševního zdraví ve vztahu k sobě i profesní orientaci a poskytnout praktické návody a zamyšlení se nad hledáním každodenní rovnováhy za použití metod duševní hygieny.
student bude schopen po absolvování kurzu (1) porozumět tématu duševního zdraví a duševních poruch, (2) kriticky zhodnotit a analyzovat situace, které vyžadují včasnou intervenci směrem k prevenci a udržení duševního zdraví, (3) prakticky aplikovat získané poznatky do svého života i budoucí profese, (4) využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu, (5) bude motivován k dalšímu vzdělávání v této oblasti.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta

Podmínkou absolvování kolokvia je minimálně 75% účast na kontaktní výuce, studium materiálů z e-learningu, studium doporučené literatury a vlastní zamýšlení se nad probíranými tématy v praxi. Předmět bude vyučován formou kolektivní diskuze nad nastudovanými studijními materiály a smyslem bude formou skupinových aktivit prohloubit vlastní sebereflexi, posílit introspekci a získat nové úhly pohledu na téma duševního zdraví. Kolokvium bude probíhat formou diskuze nad písemnou prací, která bude odrážet zamyšlení a shrnutí nově nabytých poznatků z tohoto předmětu
Doporučená literatura
 • Bedrnová, E. Duševní hygiena a sebeřízení. Fortuna, Praha 1999.
 • Blumenfeld, L. Velká kniha relaxace: kalifornské techniky, které pomáhají zvládat nadměrný stres v životě.. Praha: Pragma, 1996.
 • Cungi, Ch., Limousin, S:. Relaxace v každodenním životě.. Praha: Portál, 2005.
 • Diener, E., Biswas-Diener, R. Happiness. Blackwell Publishing.
 • Ellis, A:. Trénink emocí - Práce s emocemi na základě racionálně emoční terapie.. Praha: Portál, 2002.
 • Fredrickson, B. Positive emotions. In C.R. Snyder & S.J. Lopez (eds.). Handbook of Positive Psychology.. New York: Oxford University Press, 2002.
 • Geist, B. Vzdorujeme stresu. Erudio, 1992..
 • KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1307-5.
 • Křivohlavý, J. Jak zvládat stres. Aviceum, Praha 1994.
 • Křivohlavý, J. Psychologie nemoci. Grada, Praha, 2002.
 • Křivohlavý, J. Psychologie zdraví. Portál, Praha, 2001. ISBN 80-7178-550-4.
 • KUNEŠ, D. Sebepoznání. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-541-7.
 • MÍČEK, L. Duševní hygiena. Praha : SPN, 1986..
 • Míček, L. Sebevýchova a duševní zdraví. SPN, Praha 1988..
 • Nešpor, K. Uvolněně a s přehledem:relaxace a meditace pro moderního člověka.. Praha: Grada, 1998.
 • Praško, J., Prašková, H. Proti stresu krok za krokem. Grada, Praha.
 • Selye, H. Život a stres. Bratislava: Obzor, 1966.
 • SLEZÁČKOVÁ, A. Průvodce pozitivní psychologií: nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3507-8.
 • Wilson, P:. Základní kniha relaxačních technik. Olomouc: Votobia, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr