Předmět: Divadelní dílna

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Divadelní dílna
Kód předmětu KPP/MDID
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Zaplatílková Hutařová Vanda, Bc. DiS.
 • Fárková Eva, Mgr.
Obsah předmětu
1. Improvizace - klíč k dramatické výchově. 2. Dramatická hra jako prostředek přiblížení k textu. 3. Zdroje námětů pro dramatické hry a improvizace. 4. Autorské divadlo, volba literární předlohy a její převedení do dramatické/divadelní podoby. 5. Práce s divadelní předlohou, její převod do dramatické hry a improvizace. 6. Scénické prostředky - scéna, kostým, světlo, hudba. 7. Inscenování s dětským divadelním souborem.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je určen všem, kteří mají chuť se seznámit s metodami a technikami dramatické výchovy umožňující připravit s dětmi divadelní představení odpovídající jejich věkovým možnostem a schopnostem. Při práci bude kladen důraz na metodiku dětského divadla, která se výrazně liší od přípravy inscenace s dospělými herci, a to nejen v oblasti "hereckého ztvárnění", ale i v dalších divadelních složkách.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Divadelní dílna 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci naplánování a realizace divadelního představení pro děti 4. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z dramatické výchovy.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • Tvořivá dramatika. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu.
 • Bláhová, K. Hry pro tvořivé vyučování. Praha: Strom, 1997. ISBN 80-801954-7-4.
 • Bláhová, K. Jak si pohrát s pohádkou aneb pohádka jako východisko pro dramatickou hru. In: Metodické listy pro předškolní vzdělávání. Praha: Josef Raabe, 2004. ISBN 80-86307-03-4.
 • Bláhová, K. Jak si pohrát s říkadlem a pohádkou. In: Metodické listy pro předškolní vzdělávání. Praha: Josef Raabe, 2005. ISBN 80-86307-03-4.
 • Bláhová, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, 1996. ISBN 80-7068-070-9.
 • Budinská, H. Hry pro šest smyslů. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2012. ISBN 978-80-7068-015-5.
 • Koťátková, S., a kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-756-9.
 • Machková, E. Jak se učí dramatická výchova. Praha. Akademie múzických umění v Praze, 2007. ISBN 978-80-7331-089-9.
 • Machková, E. Metodika dramatické výchovy. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011. ISBN 978-80-7068-250-0.
 • Machková, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: NIPOS, 2007. ISBN 978-80-7068-207-4.
 • Machková, E. Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti. Praha. Akademie múzických umění v Praze, 2012. ISBN 978-80-7331-214-5.
 • Valenta, J. Manuál k tréninku řeči lidského těla. Kladno: AISIS, 2004. ISBN 80-239-2575-X.
 • Way, B. Výchova dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996. ISBN 80-85866-16-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr