Předmět: Dopravní výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Dopravní výchova
Kód předmětu KPP/MDOP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
1. Předmět dopravní výchovy, situace v dopravní výchově v ČR, současné trendy v zemích EU, postavení dopravní výchovy v předškolní výchově, vztah k psychologickým disciplínám, dopravní psychologie. 2. Základní pojmy a cíle dopravní výchovy dětí. Pravidla silničního provozu, bezpečné chování v dopravním prostředku (autosedačky, bezpečnostní pásy). Výchova těchto pravidel u dětí předškolního věku a žáků ZŠ. 3. Dopravní psychologie - systém člověk-dopravní prostředek-dopravní prostředí. Dopravní nehody - příčiny dopravních nehod, vývoj nehodovosti. Děti jako účastnící a oběti dopravních nehod. Organizace BESIP, podíl výchovy a vzdělávání na dopravní výchově a prevenci dopravních nehod. 4. Dopravní výchova dětí v předškolním věku, vytváření návyků, vztah k okolí a k lidem, opatrnost, ukázněnost. Vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při vybraných dopravních situacích, výcvik prospěšný jejich bezpečnému pobytu venku, resp. v silničním provozu. 5. Výuka a výcvik pravidel silničního provozu pro děti-cyklisty. 6. Exkurze - dětské dopravní hřiště, praktické ukázky dopravní výchovy na hřišti, použití reflexních materiálů. Dopravní výuka jako hra, přehled publikací pro děti, rodiče, učitele.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá základní problematikou dopravní výchovy dětí s akcentem na poznatky z oblasti dopravní psychologie a současného stavu dopravní výchovy u nás. Předmět je strukturován pro výuku dopravní výchovy u dětí předškolního věku a dále pak u žáků ZŠ. Cílem je získat vědomosti a zkušenosti z tohoto oboru k vytváření správných návyků u dětí. Rovněž jde o rozvíjení vlastností, které ovlivňují reakce dětí v určitých dopravních situacích, vnímání nebezpečí a výcvik prospěšný pro jejich bezpečný pobyt venku, v silničním provozu, dále při cestě vlakem a při jízdě s rodiči v osobním autě.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Dopravní výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci edukačního procesu 4. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními poznatky z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

Aktivní účast na kurzu. Aktivní vypracování všech zadaných úkolů. Četba odborné literatury.
Doporučená literatura
  • Havlík, K. Psychologie pro řidiče. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-542-3.
  • Heinrichová, J. Bezpečná cesta do školy. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2006. ISBN 80-86502-32-5.
  • Heinrichová, J., Stránská, I., Winklerová, M. Metodika pro výuku dopravních značek. In: Výběr dopravních značek pro chodce a cyklisty. Praha: Ministerstvo dopravy, 2006.
  • Štikar, J., Hoskovec, J., Smolíková, J. Psychologická prevence nehod. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1096-5.
  • Štikar, J., Hoskovec, J., Štikarová, J. Psychologie v dopravě. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0606.
  • Šucha, M., et al. Dopravní psychologie pro praxi. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4113-0.
  • Výrost, J., Slaměník, I. Aplikovaná sociální psychologie I. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-269-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr