Předmět: mediální výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu mediální výchova
Kód předmětu KPP/MEDK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Význam médií pro vytváření postojů a názorů 2. Utváření životního stylu a ovlivňování chování jedince 3. Principy fungování médií a mediální sdělení 4. Rozvíjení mediální gramotnosti žáků Pro kombinovanou formu studia je povinné úspěšné prostudování a vypracování úkolů z elektronické opory.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět pojednává o průřezovém tématu mediální výchova
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Mediální výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Stduent disponuje znmalostmi z obecné pedagogiyk a didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Dostupné na WWW:<http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=367.
  • KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X..
  • ŘÍČAN, P.; PITHARTOVÁ, D. Krotíme obrazovku : Jak vést děti k rozumnému užívání médií. Praha: Portál, 1995..
  • SPOUSTA, V. Hromadné sdělovací prostředky a výchova. In KRAUS, B.; POLÁČKOVÁ, V. aj. Člověk ? prostředí ? výchova : K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. s.61-77..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr