Předmět: Ekologické a přírodovědné projekty v zahradě MŠ

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Ekologické a přírodovědné projekty v zahradě MŠ
Kód předmětu KPP/MEKO
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Modrá Jana, Mgr.
Obsah předmětu
1. Environmentální výchova v mateřské škole a její zapracování do tematických bloků v mateřské škole. 2. Jak vytvořit učební přírodní zahradu. 3. Přírodovědné projekty ve škole a na školní zahradě. 4. Přírodovědné experimenty a poznávání přírody všemi smysly. 5. Učení hrou a prožitkem v přírodě. 6. Hry v přírodě.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s praktickou aplikací ekologie a přírodních věd v každodenním životě mateřské školy.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Ekologické a přírodovědné projekty v zahradě MŠ 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky a didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

Aktivní účast na cvičení. Studium literatury. Seminární práce - přírodovědný projekt.
Doporučená literatura
  • Cornell, J. Objevujeme přírodu. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0145-8.
  • Hanuš, R., Chytilová, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
  • Jančaříková, K. Environmentální činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: Josef Raabe, 2010. ISBN 978-80-86307-95-4.
  • Kalábová, N. Příroda plná her. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0057-4.
  • kolektiv autorů. Předmatematické myšlení a poznávání přírody. Praha: Josef Raabe, 2012. ISBN 978-80-87553-56-5.
  • Leblová, E. Environmentální výchova v mateřské škole. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0094-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr