Předmět: Environmentální výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Environmentální výchova
Kód předmětu KPP/MENV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Modrá Jana, Mgr.
Obsah předmětu
1. Vývoj a vymezení EVVO. 2. EVVO v České republice. Střediska ekologické výchovy a jejich programy pro MŠ. 3. Strategie rozvíjení vztahu k přírodě. 4. Cornellův model plynulého učení a jeho aplikace v programech EVVO. 5. Lesní MŠ. Program Ekoškola pro MŠ. 6. Zásady pro vytváření programu EVVO.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s vývojem a cíli environmentální výchovy. Podrobněji se zaměřuje na problematiku rozvíjení environmentální senzitivity u malých dětí. Studenti se seznámí s nabídkou programů středisek ekologické výchovy v rámci sítě MRKVIČKA, vyzkouší si Cornellův model plynulého učení a navrhnou vlastní program environmentální výchovy.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Environmentální výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student má základní znalosti z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • Cornell, J. Objevujeme přírodu. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0145-8.
  • Leblová, E. Environmentální výchova v mateřské škole. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0094-9.
  • Vosáhlíková, T., a kol. Ekoškolky a lesní mateřské školy: praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol. Praha: Ministerstvo životního prostředí. ISBN 978-80-7212-593-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr