Předmět: Etika v práci učitele MŠ

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Etika v práci učitele MŠ
Kód předmětu KPP/METI
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Picková Helena, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Etika jako filozofická disciplína, pedagogická (profesní) etika. 2. Mravní profil učitele (sebeakceptace, akceptace druhých). 3. Mezilidské vztahy a komunikace (vztah učitel-žák, učitel-rodič). 4. Pedagogická odpovědnost učitele (rozhodování se, mít zodpovědnost za své rozhodnutí, právní odpovědnost). 5. Konflikt (řešení konfliktu, sebeovládání, asertivita, zvládání agresivity a soutěživosti). 6. Práva a povinnosti (stanovení pravidel pro soužití a jejich dodržování). 7. Důstojnost lidské osoby (pozitivní hodnocení sebe a druhých). 8. Prosociální chování (vůči dětem, ve veřejném životě).

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět vnímá etiku především jako praktickou filozofickou disciplínu, se kterou se člověk v běžném životě často setkává a aniž by si to přímo uvědomoval, s jejímiž kategoriemi pracuje a podle jejíchž zásad jedná. Výuka je vedena se zřetelem k praktickým potřebám učitelů mateřské školy.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Etika v práci učitele MŠ 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student má základní znalosti z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Rozprava nad danými tématy probranými na cvičeních, orientace v základních etických kategoriích, řešení modelových situací, aktivní účast na výuce.
Doporučená literatura
 • Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0953-1.
 • Kohout, J. Etická čítanka. Praha: SPN, 1992. ISBN 80-04-25935-9.
 • Lencz, L. Etická výchova. Sv. 1. Praha: Luxpress, 2005. ISBN 80-7130-091-8.
 • Lencz, L. Etická výchova. Sv. 2. Praha: Luxpress, 2005. ISBN 80-7130-116-7.
 • Lencz, L. Etická výchova. Sv. 3. Praha: Luxpress, 2005. ISBN 80-7130-107-8.
 • Sokol, J. Etika a život. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-063-3.
 • Thompson, M. Přehled etiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-806-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr