Předmět: Mediální výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Mediální výchova
Kód předmětu KPP/MEV-Z
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Média a mediální komunikace (masová komunikace, média a jejich funkce, tištěná a elektronická média, vliv médií na děti a na jejich vývoj a výchovu, sociálně patologické jevy spojené s ICT a prostředím internetu). 2. Pojetí a formy realizace průřezového tématu Mediální výchova (podstata a vývoj mediální výchovy, ,ediální výchova jako průřezové téma, očekávané výstupy a obsah mediální výchovy na 1. stupni ZŠ). 3. Determinanty mediální výchovy (média a životní styl rodiny, média jako partner výchovy, postoje žáků, jejich rodičů a učitelů k médiím a mediální výchově). 4. Specifika mediální výchovy a využívání digitálních technologií na 1. stupni ZŠ (psychodidaktické otázky využívání médií a zejména digitálních technologií ve výuce na 1. stupni a rozvíjení mediální gramotnosti žáků mladšího školního věku). 5. Metody a formy mediální výchovy na 1. stupni ZŠ (implementace mediální výchovy do školního vzdělávacího programu, metody receptivních a produktivních činností v rámci mediální výchovy na 1. stupni ZŠ, mediální výchova a klíčové kompetence, mediální výchova a informační výchova).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s cíli a obsahem stejnojmenného průřezového tématu RVP ZV. Student bude vybaven poznatky a dovednostmi týkajícími se mediální komunikace a práce s médii. Bude chápat význam médií jako socializačního faktoru, tedy prostředku vytváření postojů a názorů, utváření životního stylu a ovlivňování chování jedince ve společnosti. Bude veden ke kritickému hodnocení pozitiv i rizik spojených s využíváním médií dětmi mladšího školního věku a s implementací ICT jako didaktických prostředků do výuky na 1. stupni ZŠ. Seznámí se s efektivními postupy a metodami výchovné práce se žáky v oblasti mediální výchovy a rozvíjení mediální gramotnosti žáků.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Mediální výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z primární pedagogiky a psychodidaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce, Test

Účast na cvičeních, plnění průběžných úkolů, prezentace, aktivní účast v diskusích k odborným tématům na základě kritické analýzy literatury, seminární práce, test.
Doporučená literatura
 • Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011. ISBN 978-80-87000-76-2.
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2018.
 • BUERMANN, U. Jak (pře)žít s médii: příležitosti a hrozby informačního věku a nové úkoly pedagogiky. Hranice: Fabula, 2009. ISBN 978-80-86600-58-1.
 • POSPÍŠIL, J., ZÁVODNÁ, L. S. Mediální výchova. Kralice na Hané: Computer Media, 2009. ISBN 978-80-7402-022-3.
 • SPITZER, M. Kybernemoc!: jak nám digitalizovaný život ničí zdraví. Brno: Host, 2016. ISBN 978-80-7491-792-9.
 • STAŠOVÁ, L., SLANINOVÁ, G., JUNOVÁ, I. Nová generace: vybrané aspekty socializace a výchovy současných dětí a mládeže v kontextu medializované společnosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-567-7.
 • STRCULOVÁ, V., ed. Mediální výchova: [praktické náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ]. Praha: Raabe, 2011. ISBN 978-80-86307-74-9.
 • VERNER, P., BEZCHLEBOVÁ, M. Mediální výchova: průřezové téma. Úvaly: Albra, 2007. ISBN 978-80-7361-042-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr