Předmět: Metodika hrových činností 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Metodika hrových činností 1
Kód předmětu KPP/MHC1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Teorie hry. 2. Filozofie her. 3. Místo hry v mateřské škole. 4. Hry řízené a didaktické. 5. Volná hra. 6. Kognitivní, sociální, pohybový rozvoj hrou. 7. Hra a pravidla. 8. Úloha učitele při volné hře a při organizovaných hrách.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s využitím hry v mateřské škole.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Metodika hrových činností 1 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky, psychologie a didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast na cvičení. Studium literatury. Seminární práce.
Doporučená literatura
 • Caiatiová, M., Delačová, S., Müllerová, A. Volná hra. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-011-1.
 • Caillois, R. Hry a lidé. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. ISBN 80-902482-2-5.
 • Fink, E. Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta, 1992. ISBN 80-204-0224-1.
 • Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.
 • Huizing, J. Homo ludes. Praha: Mladá fronta, 1972.
 • Koťátková, S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0852-3.
 • Nelešovská, A. Jak se děti učí hrou. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0815-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr