Předmět: Metodika hrových činností 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Metodika hrových činností 2
Kód předmětu KPP/MHC2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Učení hrou a prožitkem. 2. Estetické hry a výchova dětí uměním. 3. Volná hra, utváření prostoru, nabídka materiálu. 4. Připravené prostředí, didaktický materiál. 5. Hry pro kognitivní, sociální, pohybový rozvoj. 6. Hry pro pravo-levou orientaci. 7. Grafomotorické aktivity. 8. Rozvoj myšlení, paměti a tvořivosti. 9. Hry komunikační, artikulační. 10. Kooperativní hry. 11. Začlenění her do integrovaných vzdělávacích bloků ve ŠVP.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s využitím her v mateřské škole.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Metodika hrových činností 2 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky, psychologie a didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Didaktický test, Písemná práce

Aktivní účast na cvičení. Studium literatury. Seminární práce. Test.
Doporučená literatura
 • Budinská, H. Hry pro šest smyslů. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2012. ISBN 978-80-7068-015-5.
 • Caiatiová, M., Delačová, S., Müllerová, A. Volná hra. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-011-1.
 • Doležalová, J. Rozvoj grafomotoriky v projektech. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-693-3.
 • Janečková, D. Hry pro pravo-levou orientaci. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. ISBN 80-7311-024-5.
 • Koťátková, S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0852-3.
 • Mišurcová, V., Severová, M. Děti, hry a umění. Praha: ISV, 1997. ISBN 80-85866-18-8.
 • Nelešovská, A. Jak se děti učí hrou. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0815-9.
 • Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7178-999-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr