Předmět: Komunikace dítěte v předškolní výchově

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Komunikace dítěte v předškolní výchově
Kód předmětu KPP/MKOM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Komunikace dítěte předškolního věku a vztah ke kognitivnímu, sociálnímu, emocionálnímu vývoji dítěte. Vývoj vědomí já, vývoj řeči. Egocentrismus (teorie kognitivního vývoje J. Piageta) a jeho odraz v řeči a vnímání světa. Fantazijní myšlení dítěte předškolního věku a jeho odraz v komunikaci. 2. Zásady komunikace s dětmi předškolního věku ve skupině. Zásady komunikace s dítětem v individuálním rozhovoru. Využití expresivních prostředků při komunikaci s dítětem předškolního věku. 3. Zásady komunikace s dítětem z odlišného sociokulturního prostředí. Základní principy účinné komunikace s dětmi s odlišným mateřským jazykem bez znalosti českého jazyka. 4. Specifika komunikace s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami - komunikace s dítětem s lehkou mentální retardací, s poruchou autistického spektra, s ADHD, se smyslovým postižením. Problematika elektivního mutismu. Komunikace s úzkostným dítětem. 5. Význam neverbální komunikace u dítěte předškolního věku. Somatizace jako forma komunikace dítěte s psychickými obtížemi. 6. Základní principy nekonfliktní komunikace s rodinou dítěte při řešení problému. Základní principy poradenského rozhovoru s rodinou dítěte - vymezení cíle setkání, pomoc při hledání řešení, měření pokroku, vyhodnocení. Asertivní komunikace. 7. Nácvik vedení tematického rozhovoru s dítětem předškolního věku s korekcí a sebereflexí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je koncipován tak, aby student: a) znal základní znaky interpersonální komunikace dítěte předškolního věku s ohledem na jeho kognitivní, emocionální a sociální úroveň vývoje, b) uměl přizpůsobit komunikaci s dítětem adekvátně jeho vývojové úrovni, případně zdravotnímu stavu či jeho speciálním vzdělávacím potřebám, c) ovládal základní pravidla komunikace s dítětem s odlišným mateřským jazykem bez dobré znalosti českého jazyka (imigranti, etnické menšiny), s rodiči s odlišným mateřským jazykem, d) dovedl asertivně komunikovat s rodinou dítěte, rozuměl významu pravidelné komunikace s rodinou dítěte, e) ovládal základní principy poradenského rozhovoru s dítětem předškolního věku, s rodinou dítěte.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Komunikace dítěte v předškolní výchově 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky pro realizaci vlastní bakalářské práce 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z oblasti psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

80% prezence na výuce, seminární práce - audiozáznam, přepis a analýza tematického rozhovoru s dítětem předškolního věku.
Doporučená literatura
 • Freibergová, S. H. Magické roky. Praha: Triton, 2002. ISBN 80-7254-270-2.
 • MATĚJČEK, Z., KLÉGROVÁ, J. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0000-0.
 • PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2968-8.
 • Vybíral, Z. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-387-1.
 • Vymětal, J. Úzkost a strach dětí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-830-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr