Předmět: Metodologie bakalářské práce

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Metodologie bakalářské práce
Kód předmětu KPP/MMBP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Principy vědecké práce, smysl odborného textu. 2. Informační databáze a zdroje ve vědách o výchově (specifičnost tematického pole). 3. Práce s odbornou literaturou, zásady tvorby odborného textu (rešerše, kompilace, citace, etika). 4. Konstrukce bakalářského projektu (téma, cíl, struktura, metodologie, diskuse, zdroje, náležitosti). 5. Výzkum ve vědách o výchově, specifika, možnosti, rizika. 6. Základní výzkumné metody a nástroje (dotazování, pozorování, kazuistika, obsahová analýza), specifičnost výzkumného pole. 7. Obhajoba bakalářské práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základními principy vědecké práce a s postupy tvorby bakalářské práce. Obsahem předmětu jsou témata zaměřená na práci s odbornou literaturou, na možnosti využití dostupných dat a jejich interpretace, na konstrukci odborného textu a na specifičnost problematiky výzkumu ve vědách o výchově. Výstupem je vypracování projektu bakalářské práce.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Metodologie bakalářské práce 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky pro realizaci vlastní bakalářské práce 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z pedagogiky, psychologie a didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
 • Hendl, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.
 • Hendl, J. Přehled statistických metod. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0200-4.
 • Chráska, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.
 • Miovský, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1362-5.
 • Pelikán, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1916-3.
 • Skutil, M., a kol. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-778-7.
 • Švaříček, R, Šeďová, K., a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr