Předmět: Metody a formy předškolní výchovy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Metody a formy předškolní výchovy
Kód předmětu KPP/MMFV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Školní vzdělávací program a profilace mateřské školy. Školní vzdělávací programy a jejich projektování učiteli. Jak se tvoří školní vzdělávací program a co obsahuje. Třídní vzdělávací program a jeho tvorba učitelem - didaktická transformace školního vzdělávacího programu do třídního vzdělávacího programu a jeho rozpracování. Třídní vzdělávací program a jeho hodnocení učitelem - význam evaluace třídního vzdělávacího programu pro další rozvoj kompetencí učitele a kvality mateřské školy. Vzdělávací obsah ve školním vzdělávacím programu, metody a formy práce k jeho naplňování. Propojování vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu a tvorba tematických celků. Inovativní přístupy v předškolní výchově - Začít spolu, Zdravá škola, inspirace alternativními pedagogickými směry. Metody a formy rozvoje klíčových kompetencí dětí v předškolní výchově.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s přípravou, realizací a hodnocením školního a třídního vzdělávacího programu a inovativními přístupy v předškolní výchově.
Student bude schopen: rozumět fungování metod a forem předškolní výchovy využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Základní znalosti z oblasti obecné a předškolní pedagogiky a didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce, Test

Aktivní účast na cvičení. Studium literatury. Seminární práce. Zápočtový test.
Doporučená literatura
 • Fichnová, K., Szobiová, E. Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí: náměty k RVP pro předškolní vzdělávání. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-323-9.
 • Gardošová, J., a kol. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-815-5.
 • Havlínová, M. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-061-5.
 • Kopřiva, P., et al. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2008. ISBN 978-80-904030-0-0.
 • Lukavská, E. Pozor, děti!. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-52-X.
 • Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7178-999-4.
 • Syslová, Z. Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4309-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr