Předmět: Montessori pedagogika

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Montessori pedagogika
Kód předmětu KPP/MMON
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Filozofie pedagogického systému M. Montessori. 2. Pojetí dítěte v pedagogice M. Montessori. 3. Výchovná praxe pedagogiky M. Montessori. 4. Význam didaktického materiálu v montessoriovském školství. 5. Kosmická výchova u M. Montessoriové. 6. Praxe vybraných školských zařízení pracujících dle zásad pedagogiky M. Montessoriové.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět uvádí studenty do problematiky pedagogického systému Marie Montessoriové jako příklad alternativní vzdělávací koncepce s širokým využitím pro učitele v mateřské škole. Předmět seznamuje posluchače nejen s teoretickými východisky a principy montessoriovské pedagogiky, ale i se současnou podobou pedagogické montessoriovské praxe na základě spolupráce s Mateřskou školou Montessori v Jablonci nad Nisou a Základní školou Montessori v Jablonci nad Nisou.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Montessori pedagogika 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje zákaldními znalostmi z obecné pedagogiky a dějin pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • Montessori, M. Objevování dítěte. Praha: Nakladatelství světových pedagogických směrů, 2001. ISBN 80-86189-01-5.
  • Montessori, M. Tajuplné dětství. Praha: Nakladatelství světových pedagogických směrů, 1998. ISBN 80-86189-00-7.
  • Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7178-999-4.
  • Rýdl, K. Alternativní pedagogická hnutí v současné společnosti. Brno: Zeman Marek, 1994. ISBN 80-900035-8-3.
  • Zelinková, O. Pomoz mi, abych to dokázal. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-071-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr