Předmět: Marketing v neziskových organizacích

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Marketing v neziskových organizacích
Kód předmětu KPP/MNO-V
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Burešová Jitka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy v marketingu: definice marketingu, trh, zákazník, poptávka, nabídka, význam marketingu pro školní instituce, historický přehled marketingových koncepcí. 2. Strategický marketing, segmentace: marketingové strategické řízení, analýza prostředí, SWOT analýza, cíle organizace, marketingová strategie, segmentace. 3. Marketingový mix: představení marketingového mixu, produkt, cena se zaměřením na neziskový sektor. 4. Marketingový mix: distribuce a komunikace se zaměřením na neziskový sektor.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy marketingu v neziskových orhanizacích.
Student bude schopen: 1. rozumět oblasti marketingu v neziskových organizacích 2. využít získané poznatky a dovednosti v činnostech neziskových organizací
Předpoklady
Základní znalosti o školském systému České republiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Písemný test.
Doporučená literatura
 • DĚDKOVÁ, J., HONZÁKOVÁ, I. Základy marketingu. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. ISBN 978-80-7372-411-5.
 • KOTLER, P., KELLER, L. K. Marketing management. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.
 • MARŠÍKOVÁ, K., ZBRÁNKOVÁ, M. Úvod do managementu I. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-248-8.
 • OWEN, J. Tři pilíře úspěšného manažera. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2400-3.
 • PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3664-8.
 • SIMOVÁ, J. Marketingový výzkum. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 978-80-737-2662-1.
 • SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-494-9.
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb: efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2721-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr