Předmět: Praktika dramatické výchovy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Praktika dramatické výchovy
Kód předmětu KPP/MPDV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Zaplatílková Hutařová Vanda, Bc. DiS.
 • Fárková Eva, Mgr.
Obsah předmětu
1. Metody a techniky dramatické výchovy. 2. Průpravné hry a cvičení - smyslové vnímání, prostorové cítění. 3. Průpravné hry a cvičení - fantazie a představivost. 4. Průpravné hry a cvičení - partnerské vztahy, skupinová citlivost. 5. Průpravné hry a cvičení - relaxační a rozehřívací aktivity. 6. Pohyb a pantomima, kontakt. 7. Improvizace, druhy improvizací. 8. Hra v roli, učitel v roli. 9. Strukturace tématu, výstavba tematické dramatické situace. 10. Výstavba lekce dramatické výchovy. 11. Plánování v dramatické výchově a stanovení cílů. 12. Didaktické projekty. 13. Hodnocení v dramatické výchově.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá praktickými aspekty dramatické výchovy v mateřské škole.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Praktika dramatické výchovy 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z oblasti dramatické výchovy.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Aktivní účast na cvičení. Studium literatury. Seminární práce.
Doporučená literatura
 • Tvořivá dramatika. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu.
 • Bláhová, K. Hry pro tvořivé vyučování. Praha: Strom, 1997. ISBN 80-801954-7-4.
 • Bláhová, K. Jak si pohrát s pohádkou aneb pohádka jako východisko pro dramatickou hru. In: Metodické listy pro předškolní vzdělávání. Praha: Josef Raabe, 2004. ISBN 80-86307-03-4.
 • Bláhová, K. Jak si pohrát s říkadlem a pohádkou. In: Metodické listy pro předškolní vzdělávání. Praha: Josef Raabe, 2005. ISBN 80-86307-03-4.
 • Bláhová, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, 1996. ISBN 80-7068-070-9.
 • Budinská, H. Hry pro šest smyslů. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2012. ISBN 978-80-7068-015-5.
 • Koťátková, S., a kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-756-9.
 • Machková, E. Jak se učí dramatická výchova. Praha. Akademie múzických umění v Praze, 2007. ISBN 978-80-7331-089-9.
 • Machková, E. Metodika dramatické výchovy. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011. ISBN 978-80-7068-250-0.
 • Machková, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: NIPOS, 2007. ISBN 978-80-7068-207-4.
 • Machková, E. Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti. Praha. Akademie múzických umění v Praze, 2012. ISBN 978-80-7331-214-5.
 • Svobodová, E., Švejdová, H. Metody dramatické výchovy v MŠ. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0020-8.
 • Valenta, J. Manuál k tréninku řeči lidského těla. Kladno: AISIS, 2004. ISBN 80-239-2575-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr