Předmět: Práce se sociokulturní odlišností v předškolní výchově

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Práce se sociokulturní odlišností v předškolní výchově
Kód předmětu KPP/MPSO
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
  • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vymezení pojmu sociální znevýhodnění. Rodiny s nízkým socioekonomickým postavením. Rodiny s odlišným sociokulturním postavením. Rodiny azylantů. Problematika dětí cizinců ze třetích zemí v ČR (Mongolsko, Vietnam, Kazachstán, Ukrajina). Rodiny ohrožené sociálně-patologickými jevy - gamblerství, prostituce, závislosti na psychoaktivních látkách. Děti procházející ústavní výchovou. 2. Základní znaky psychického vývoje dětí se sociálním znevýhodněním. Deficity v oblasti vývoje kognitivního, emocionálního, sociálního. Možnosti identifikace těchto deficitů učitelem, spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, dětským lékařem. 3. Základní principy komunikace se zákonnými zástupci a rodinou dětí se sociálním znevýhodněním. Význam pravidelné komunikace, spolupráce s OSPOD a dalšími institucemi pověřenými sociálně-právní ochranou dětí. Spolupráce s neziskovými organizacemi poskytujícími sociální služby a poradenství pro rodiny sociálně znevýhodněné. 4. Problematika CAN (syndrom týraného, zneužívaného, zanedbávaného dítěte), identifikace dítěte se syndromem CAN a včasná intervence ve prospěch dítěte v souladu s legislativou.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je koncipován tak, aby student: a) se orientoval v širším sociálním kontextu problematiky dětí se sociálním znevýhodněním (děti z rodin s nízkým socioekonomickým postavením, odlišným sociokulturním postavením, ohrožené sociálně-patologickými vlivy, děti azylantů, děti v ústavní péči), b) byl schopen identifikovat děti se sociálním znevýhodněním v předškolním vzdělávání a jejich vzdělávací potřeby, c) osvojil si základní principy efektivní komunikace se zákonnými zástupci (rodina, pěstouni, orgány péče o dítě, pracovníci ústavní péče) dětí se sociálním znevýhodněním, d) rozuměl významu mezioborové spolupráce učitele a dalších institucí u dětí se sociálním znevýhodněním, zejména s organizacemi pověřenými sociálně-právní ochranou dětí.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Práce se sociokulturní odlišností v předškolní výchově 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Anamnestická metoda, Písemná práce

80% prezence na výuce, student naváže spolupráci s neziskovou organizací podporující rodiny sociálně znevýhodněné - výstupem bude seminární práce obsahující kazuistiku vybrané klientské rodiny s předškolním dítětem.
Doporučená literatura
  • kol. autorů. Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Praha: Meta, 2011. ISBN 978-80-254-9175-1.
  • MATĚJČEK, Z., KLÉGROVÁ, J. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0000-0.
  • Navrátil, P., a kol. Romové v české společnosti. Praha: Portál. ISBN 80-7178-741-8.
  • PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-7367-709-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr