Předmět: Práce se vztahy v dětské skupině

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Práce se vztahy v dětské skupině
Kód předmětu KPP/MPSV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
  • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
  • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Socializace jedince s důrazem na význam socializace dítěte v dětské skupině. 2. Sociální učení, nápodoba, identifikace. Sociální percepce, sociální poznávání a interpretace (atribuce) v práci učitele. Sociální postoje, jejich utváření a změna. Předsudky. Význam sebereflexe učitele při práci s vlastními postoji a předsudky. Sebereflexe postojů a předsudků. 3. Interpersonální vztahy, konformita, preference, odmítání. Vliv konformity na chování ve skupině. 4. Dynamika malé skupiny dětí v předškolní výchově - skupinová interakce a komunikace, společná hra, vývoj vztahů. Třídy věkově smíšené vs. věkově diferencované. Možnosti zjišťování atmosféry dětské skupiny v předškolní výchově. 5. Prosociální chování (altruismus). Sociálně-psychologické hry vhodné na podporu prosociálního chování v předškolní výchově. 6. Agresivita. Projevy a příčiny agresivity ve skupině dětí předškolního věku. Možnosti ovlivnění ze strany učitele. Sociálně-psychologické hry na snížení agrese ve skupině dětí v předškolní výchově. 7. Sociální komunikace. Základy interpersonální komunikace dítěte předškolního věku. Sociálně-psychologické hry na podporu vhodné komunikace ve skupině dětí v předškolní výchově. 8. Struktura malé skupiny dětí předškolního věku - vztahy, role, statusy, normy. Sociálně-psychologické hry zaměřené na přijímání různých rolí ve skupině dětí v předškolní výchově. 9. Kooperace a kompetice. Konflikty a jejich řešení ve skupině dětí předškolního věku. Sociálně-psychologické hry na podporu kooperace ve skupině dětí v předškolní výchově. Soužití kultur v předškolní výchově. 10. Sociální opora. Význam sociální opory při práci s dětskou skupinou v předškolní výchově.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Příprava na zápočet - 24 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 36 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je koncipován tak, aby student byl schopen se orientovat v kontextu základních sociálně-psychologických jevů ve skupině; ovládal základní terminologii a porozuměl základním procesům a jevům z oblasti sociální psychologie aplikovaných na dětskou skupinu v předškolní výchově a na vztah učitel-dětská skupina v předškolní výchově (individuální sociální chování, interpersonální sociálního chování, skupinové sociální chování); uměl vhodně ovlivňovat dynamiku dětské skupiny a vhodně intervenovat tak, aby podporoval žádoucí chování (prosociální chování ve skupině, komunikace ve skupině, kooperace); byl schopen reflektovat svoji roli učitele a práci s dětskou skupinou z hlediska sociální psychologie (význam postojů, sociální percepce, atribuce v práci učitele).
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Práce se vztahy v dětské skupině 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné a vývojové psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce

Docházka 80 % výuky, aktivní participace na reflexi a sebereflexi dění ve skupině, klasifikovaná seminární práce - příprava programu zaměřeného na podporu prosociálního chování, kooperace a komunikace ve skupině dětí v předškolní výchově.
Doporučená literatura
  • Erkert, A. Hry pro usměrňování agresivity. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-885-2.
  • Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0534-0.
  • Nolen-Hoeksema, S., et al. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3.
  • Šimanovský, Z. Hry s hudbou, pohybem a zpěvem pro mladší děti (4-9 let). Praha: Portál, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr