Předmět: Metodologie pedagogického výzkumu

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Metodologie pedagogického výzkumu
Kód předmětu KPP/MPV-Z
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
Obsah předmětu
1. Principy vědecké práce, smysl výzkumu ve vědách o výchově. Práce s odbornou literaturou. Zásady tvorby odborného textu (rešerše, kompilace, citace, etika). 2. Základní, aplikovaný a akční výzkum. Informační databáze a zdroje ve vědách o výchově (specifičnost tematického pole). Učitel a pedagogický výzkum. 3. Možnosti a rizika kvantitativního výzkumu (výběry výzkumných souborů, konstrukce nástroje, vstup do terénu, sběr dat a statistické zpracování, interpretace výsledků). Příklady kvantitativních výzkumů, nálezy. 4. Možnosti a rizika kvalitativního výzkumu (typologický výběr, sběr, zpracování a interpretace dat). Příklady výzkumných kvalitativních nálezů. 5. Smíšený výzkumný design, jeho nároky a možnosti. Ukázky výzkumných nálezů smíšeného výzkumu. 6. Základní výzkumné metody a nástroje (dotazování, pozorování, kazuistika, obsahová analýza), specifičnost výzkumného pole. Problematika interpretace získaných dat. 7. Mezinárodní pedagogické výzkumy (PISA, TIMSS, PIAC, TALIS). Učitel a pedagogický výzkum.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základními principy vědecké práce a s postupy a pravidly tvorby vlastního odborného textu, resp. diplomové práce. Obsahem předmětu jsou témata pedagogického výzkumu (specifičnost problematiky výzkumu ve vědách o výchově; možnosti, rizika, výzkumné přístupy, interpretace dat, etická rovina výzkumu).
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Metodologie pedagogického výzkumu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v návrhu a realizaci projektu výzkumu ve školním kontextu 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z primární pedagogiky, didaktiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Vypracování seminární/semestrální práce (analýza publikované výzkumné zprávy; tematická rešerše k výzkumu; projekt malé výzkumné formy).
Doporučená literatura
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
 • HENDL, J. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0200-4.
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
 • CHRÁSKA, M., KOČVAROVÁ, I. Kvantitativní metody sběru dat v pedagogických výzkumech. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. ISBN 978-80-7454-553-5.
 • CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu.. Praha: Grada., 2016. ISBN 978-80-247-5326-3.
 • ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6.
 • ŠVEC, Š., a kol. Metodologie věd o výchově: kvantitativně-scientistické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu. Brno: Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-192-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr