Předmět: Metodologie pedagogického výzkumu

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Metodologie pedagogického výzkumu
Kód předmětu KPP/MPV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
Obsah předmětu
Předmět Metodologie pedagogického výzkumu orientuje studenta v problematice základních výzkumných metod a procedur v oblasti výchovy. Cílem kurzu je naučit studenty vyhledávat, porozumět a správně interpretovat zveřejňované výzkumné nálezy z oblasti školství. Akcentován je problém chybné interpretace výsledků šetření v oblasti výchovy. Kurz má dále vytvořit orientaci v základních metodách a přístupech pedagogického výzkumu. V seminární části se studenti naučí vytvořit jednoduchý výzkumný projekt. Obsah kurzu: Pedagogický výzkum, smysl, cíle, specifika, metody, přístupy, trendy, problémy. Analýza výběru metod, jejich modelová interpretace na konkrétních šetřeních. Základy statistických přístupů. Základy kvalitativních přístupů. Aktuální pedagogické problémy současného školství ve světle čísel.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá pedagogickým výzkumem.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Metodologie pedagogického výzkumu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v návrhu a realizaci projektu výzkumu ve školním kontextu 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Studnet disponuje znalsotmi z obecné pedagogiky, didaktiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Studenti v rámci předmětu vypracují vlastní vyzkumný projekt.
Doporučená literatura
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000..
 • GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno : Paido 1996..
 • HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: UK, 1999..
 • Chráska, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada 2007. (ISBN 978-80-247-1369-4).
 • KUČERA, M. Školní etnografie. Přehled problematiky. Studia pedagogica 8. Praha : PedF UK 1992..
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Karolinum, Praha, 1998..
 • PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace. Brno : MU, CDVU 1996..
 • PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum a vzdělávací politika. Vytváření mostů. Praha : ÚIV 1997..
 • Průcha, J. Vzdělávání a školství ve světě. Praha : Portál 1999..
 • Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál 2007. (ISBN 978-80-7367-313-0).
 • URBÁNEK, P. Vzdělávací politika a pedagogický výzkum. Liberec : TU 2004..
 • VOMÁČKA, J. Teorie vědy. Liberec : TU 2000..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr