Předmět: Metodologie pedagogického výzkumu

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Metodologie pedagogického výzkumu
Kód předmětu KPP/MPVK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
Obsah předmětu
1. Cíle, smysl a zvláštnosti pedagogického výzkumu. 2. Pozorování jako klíčová explorativní metoda pedagogických výzkumů. 3. Dotazování jako druh komunikace v pedagogickém výzkumu. 4. Testování. Způsoby testování. Využití psychometrie (úroveň myšlení, inteligence), sociometrie. 5. Experimentování. 6. Kvantitativní a kvalitativní pedagogický výzkum. 7. Metodologické otázky a problémy pedagogického výzkumu. Pro kombinovanou formu studia je povinné úspěšné prostudování a vypracování úkolů z elektronické opory.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá pedagogickým výzkumem.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Metodologie pedagogického výzkumu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v návrhu a realizaci projektu výzkumu ve školním kontextu 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Studnet disponuje znalsotmi z obecné pedagogiky, didaktiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000..
 • GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno : Paido 1996..
 • HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: UK, 1999..
 • Chráska, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada 2007. (ISBN 978-80-247-1369-4).
 • KUČERA, M. Školní etnografie. Přehled problematiky. Studia pedagogica 8. Praha : PedF UK 1992..
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Karolinum, Praha, 1998..
 • PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace. Brno : MU, CDVU 1996..
 • PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum a vzdělávací politika. Vytváření mostů. Praha : ÚIV 1997..
 • Průcha, J. Vzdělávání a školství ve světě. Praha : Portál 1999..
 • Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál 2007. (ISBN 978-80-7367-313-0).
 • URBÁNEK, P. Vzdělávací politika a pedagogický výzkum. Liberec : TU 2004..
 • VOMÁČKA, J. Teorie vědy. Liberec : TU 2000..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr