Předmět: Metodologie pedagogicko-psychologického výzkumu

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Metodologie pedagogicko-psychologického výzkumu
Kód předmětu KPP/MPVNS
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
Obsah předmětu
1. Základní metodologická východiska vědeckého poznání v pedagogice. Předmět vědeckého výzkumu v pedagogice, specifikum pedagogického výzkumného pole. 2. Základní výzkum, aplikovaný výzkum, akční výzkum: jejich smysl, konsekvence, práce s daty, výstupy. 3. Odlišná paradigmata kvantitativních a kvalitativních výzkumných přístupů ve vědách o výchově. 4. Vybrané výzkumné metody a techniky se zaměřením ke kvantitativnímu pojetí výzkumu (pozorování, dotazník, rozhovor; problematika konstrukce výzkumného nástroje). 5. Problematika smíšeného výzkumu - možnosti, výhody využití, problémy, rizika. 6. Výzkumný projekt v diplomové práci (cíle výzkumu, výzkumný problém, výzkumný soubor, sběr, interpretace a prezentace dat, odborný text). 7. Možnosti získávání výzkumných dat, výzkumné nálezy, mezinárodní šetření, časopisecké prameny, ročenky, databáze. 8. Etika v pedagogickém výzkumu a její specifika.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět uvádí studenty do základních témat pedagogického výzkumu s akcentem na výzkumná specifika obsahového pole věd o výchově v souvislostech výzkumně zaměřených diplomových prací.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Metodologie pedagogicko-psychologického výzkumu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v návrhu a realizaci projektu ped.-psych. výzkumu ve školním kontextu 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na výuce, plnění průběžných úkolů, písemný test. Vypracování semestrální práce (analýza publikované výzkumné zprávy; tematická rešerše k výzkumu).
Doporučená literatura
 • BENČO, J. Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava. IRIS, 2001. ISBN 80-89018-27-0.
 • DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 80-246-0139-7.
 • GAVORA, P. Akí sú moji žiaci?: pedagogická diagnostika žiaka. Nitra: Enigma, 2010. ISBN 978-80-89132-91-1.
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
 • CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1369-4.
 • MAŇÁK, J., ŠVEC, Š., ŠVEC, V., eds. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-7315-102-2.
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1916-3.
 • PRŮCHA, J., ed. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.
 • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9.
 • SKUTIL, M., a kol. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-778-7.
 • ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6.
 • ŠVEC, Š., a kol. Metodologie věd o výchově: kvantitativně-scientistické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu. Brno: Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-192-8.
 • VOMÁČKA, J. Teorie vědy. Liberec: Technická univerzita, Pedagogická fakulta, 2000. ISBN 80-7083-407-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní