Předmět: Řečová průprava dětí

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Řečová průprava dětí
Kód předmětu KPP/MRPD
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Jehličková Jiřina, Mgr.
Obsah předmětu
Fylogenetický a ontogenetický vývoj řeči - teorie osvojování jazyka, psycholingvistické teorie, stádia vývoje řeči., jazykové roviny ve vývoji řeči, úskalí řečového vývoje od narození do mladšího školního věku. Sociální, kulturní a biologické determinanty vývoje řeči - vrozené dispozice, zrání, učení při vývoji řeči, vliv prostředí, rodiny, předškolní výchovy na rozvoj řeči dítěte. Artikulační ústrojí, fyziologie řeči. Seznámení se s anatomií a fyziologií orofaciální oblasti, dýchání, tvorba hlasu apod. Základy fonetiky a fonologie - seznámení s fonetikou a fonologií češtiny pro logopedy, soustava českých hlásek, fyziologie tvoření hlásek (konsonantů, vokálů). Konstruování jazykové a komunikační kompetence dětí - rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, výchovně-vzdělávací oblast Jazyk a řeč. Diagnostika dítěte předškolního věku a mladšího školního věku pedagogem s důrazem na komunikační dovednosti, využívané diagnostické metody v předškolním věku. Podpora rozvoje řeči u dětí - role mateřské školy, role rodiče, role logopeda, role speciálního pedagoga. Narušená komunikační schopnost u dětí - opožděný vývoj řeči, vadná výslovnost, patlavost, koktavost, breptavost, elektivní mutismus. Specifické otázky řečové výchovy v mateřské škole - bilingvismus a výuka cizích jazyků u dětí, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření v mateřské škole.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Demonstrace dovedností studentů, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 26 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými koncepty, které se uplatňují při řečové průpravě dětí v předškolní výchově, a umožnit jim prakticky si vyzkoušet různé formy a metody práce vhodné pro řečovou průpravu v předškolní výchově.
Po splnění kurzu bude student schopen: porozumět obsahu jednotlivých témat daného předmětu kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu, v rozvoji jazykových a komunikačních kompetencí dětí předškolního věku
Předpoklady
Základní znalosti z pedagogiky, psychologie, pedagogicko-psychologické diagnostiky a didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Aktivní účast na cvičeních. Vypracování všech zadaných úkolů. Četba odborné literatury.
Doporučená literatura
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Edika, 2015. ISBN 978-80-266-0658-1.
 • Bytešníková, I. Komunikace dětí předškolního věku. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3008-0.
 • KAZDOVÁ, V. Správná řeč. Ostrava: Montanex, 2011. ISBN 978-80-7225-354-8.
 • KLENKOVÁ, J., BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paidopai, 2012. ISBN 978-80-7315-229-1.
 • Klenková, J., Kolbabková, H. Diagnostika předškoláka: správný vývoj řeči dítěte. Brno: MC nakladatelství, 2003. ISBN 80-239-0082-X.
 • KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.
 • Kutálková, D. Průvodce vývojem dětské řeči. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-598-7.
 • Lechta, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-977-4.
 • Morgensternová, M., Šulová, L., Scholl, L. Biligvismus a interkulturní komunikace. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-678-3.
 • POKORNÁ, J., VRÁNOVÁ, M. Přehled české výslovnosti. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-169-3.
 • Průcha, J. Dětská řeč a komunikace. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3603-7.
 • Zajitzová, E. Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči. Praha: Hnutí R, 2011. ISBN 978-80-86798-14-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr