Předmět: Souvislá praxe v MŠ 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Souvislá praxe v MŠ 2
Kód předmětu KPP/MSP2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Jedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
  • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
  • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je zajistit studentům vlastní zkušenost s oborem. V rámci předmětu musí studenti vykonávat samostatnou pedagogickou činnost ve vybrané mateřské škole. Student se orientuje v profesních kompetencích učitele MŠ, je schopen na základě pedagogicko-psychologické i metodické připravenosti samostatně sestavovat přípravy tematických celků předškolní výchovy a vzdělávání. Po samostatném vedení výuky student reflektuje své praktické výstupy se cvičným učitelem a zvládá metody hodnocení své pedagogické činnosti ve vztahu k RVP PV a profesním kompetencím učitele v MŠ.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Demonstrace dovedností studentů
  • Příprava na zápočet - 24 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 26 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 70 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je zajistit studentům vlastní zkušenost s oborem. V rámci předmětu musí studenti vykonávat samostatnou pedagogickou činnost ve vybrané mateřské škole. Student se orientuje v profesních kompetencích učitele MŠ, je schopen na základě pedagogicko-psychologické i metodické připravenosti samostatně sestavovat přípravy tematických celků předškolní výchovy a vzdělávání. Po samostatném vedení výuky student reflektuje své praktické výstupy se cvičným učitelem a zvládá metody hodnocení své pedagogické činnosti ve vztahu k RVP PV a profesním kompetencím učitele v MŠ.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět jevům v praxi mateřských škol 2. Připravit, vést a vyhodnotit vlastní výchovně vzdělávací působení v mateřské škole 3. Kriticky zhodnotit a analyzovat základní témata spjatá s praxí mateřských škol 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi a dovednostmi z oblasti pedagogiky, psychologie a didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Absolvování pedagogických aktivit, svědomitá příprava a realizace pedagogických činností.Vedení vybrané pedagogické dokumentace.Pravidelné konzultace s didaktikem praxí. Studium a reflexe literatury. Zpracování závěrečného portfolia na základě dílčích portfolií a pedagogických deníků, které dokládá dosažení cílových kompetencí studenta. Kladné hodnocení studenta z MŠ.
Doporučená literatura
  • Opravilová, E., Gebhartová, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-703-9.
  • Pecina, P., Zormanová, L. Metody a formy aktivní práce v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4834-8.
  • Smolíková, K. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. ISBN 978-80-87000-35-5.
  • Svobodová, E., a kol. Vzdělávání v mateřské škole a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-774-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr