Předmět: Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolní výchově

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolní výchově
Kód předmětu KPP/MSVP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Hoppan Klára, Mgr.
Obsah předmětu
Vymezení speciálních vzdělávacích potřeb dětí v předškolní výchově - tělesné postižení, smyslové postižení, mentální postižení, vady řeči, poruchy autistického spektra, souběžné postižení více vadami, dítě dlouhodobě nemocné, dítě z odlišného sociokulturního prostředí, dítě z prostředí s nízkou sociokulturní úrovní, dítě cizinec, dítě procházející ústavní výchovou, dítě ohrožené sociálně patologickými jevy ve svém okolí. Speciální vzdělávací potřeby dítěte jako významný faktor ovlivňující rozvoj dítěte v předškolní výchově. Spolupráce mateřské školy se zdravotními, sociálními a školskými poradenskými zařízeními pří péči o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami - praktický lékař pro děti a dorost, dětský psychiatr, dětský neurolog, sociální pracovník, etoped, psycholog, speciální pedagog, logoped atd. Zajišťování péče dětem zanedbávaným, zneužívaným a týraným - sociálně-právní ochrana dětí, Policie ČR atd. Podpora komplexního rozvoje dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole - podpůrná opatření, inkluze, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, osobní asistent. Spolupráce mateřské školy s rodinou dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami při jeho komplexním rozvoji - formy a metody spolupráce, zaangažovanost rodiny a dítěte na výchovně-vzdělávacím procesu v předškolní výchově, psychologická podpora dospělým členům rodiny pečujících o postižené dítě. Systém školských poradenských služeb v České republice - pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče, školní poradenské pracoviště. Systém speciálního školství v předškolní výchově v České republice - hlavní vzdělávací proud, speciální mateřské školy, mateřské školy při zdravotních zařízeních, odlišnosti rámcových vzdělávacích programů a způsobů péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami v těchto zařízeních.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s problematikou péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole.
Po splnění kurzu bude student schopen: porozumět obsahu daného předmětu kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie, pedagogicko-psychologické diagnostiky a didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Aktivní účast na cvičeních. Vypracování všech zadaných úkolů. Četba odborné literatury.
Doporučená literatura
 • BARTOŇOVÁ, M., et al. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.
 • Bartoňová, M., et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6044-9.
 • Běhounková, L., Havrdová, E., Syslová, Z. Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte. Praha: Centrum pro veřejnou politiku, 2011. ISBN 978-80-260-0641-1.
 • Langmeier, J., Matějček, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.
 • LECHTA, V., ed. Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1123-5.
 • MATĚJČEK, Z., KLÉGROVÁ, J. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0000-0.
 • MATĚJČEK, Z. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany: H & H, 2001. ISBN 80-86022-92-7.
 • Michalová, Z., Pešatová, I. Podpora osobnostní a sociální výchovy v inkluzivním vzdělávání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. ISBN 978-80-7372-838-0.
 • PACHOLÍK, V., et al. Specifika edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. ISBN 978-80-7454-566-5.
 • ZELINKOVÁ, O. Dyslexie v předškolním věku?. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-321-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr