Předmět: Multikulturní výchova a její didaktická aplikace

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Multikulturní výchova a její didaktická aplikace
Kód předmětu KPP/MUV-P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Kultura - definice pojmu, základní teorie kultury, vliv kultury na socializaci a na edukační proces. Utváření individuální - skupinové - národní - kulturní identity a jejich významnost pro jedince i společnost. 2. Vybrané kulturní entity a jejich vliv na uspořádání světa. Multikulturní realita současného světa a Evropy - vývoj, současnost, migrace a prolínání kultur v historické perspektivě i v současnosti. 3. Multikulturní realita v České republice - cizinci, azylanti, menšiny a subkultury. Vztahy majority a minorit v současné společnosti. Právní postavení menšin, cizinců, azylantů a dalších skupin v České republice. 4. Interkulturní komunikace - percepce, specifika komunikace verbální i neverbální, komunikační etiketa, problematika předsudků a stereotypů, rasismu a xenofobie. Rozvoj interkulturní senzitivity a interkulturních kompetencí. 5. Výchovně-vzdělávací praxe ve školách a specifika práce v zařízeních volného času v České republice s ohledem na zastoupení žáků a klientů cizinců, příslušníků menšin a subkultur. Integrační a inkluzivní koncepty. 6. Dítě/žák s odlišným mateřským jazykem - specifika, metody a formy napomáhající jeho adaptaci na školu a jeho zapojení do volnočasových programů a aktivit. 7. Analýza mediální prezentace multikulturních témat. Metodologie, instrukce, náměty k vlastnímu šetření multikulturní reality na vybraném pracovišti (školní družina, volnočasové zařízení). 8. Příklady dobré praxe - poznatky a zkušenosti s aplikací metod multikulturní výchovy v zahraničí i v České republice. Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 50% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 92 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět uvádí studující do problematiky multikulturní reality současné společnosti se zaměřením na specifika práce s dětmi a žáky se sociokulturní odlišností. Důraz je kladen na integrační a inkluzivní pojetí multikulturality a na uvědomění a rozvoj interkulturních kompetencí.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Multikulturní výchova pro PVČ 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalsotmi z obecné pedagogiky a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

aktivní účast na cvičeních, studium odborné literatury, analýza webových stránek s multikulturní tématikou, realizace vlastního šetření multikulturní reality na vybraném pracovišti
Doporučená literatura
 • ČENĚK, J., SMOLÍK, J., VYKOUKALOVÁ, Z. Interkulturní psychologie: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5414-7.
 • KROPÁČOVÁ, J. Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1511-9.
 • MOORE, D. Základy interkulturního soužití. 1. vyd.. Praha - Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0915-7.
 • MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L. a kol. Interkulturní psychologie. Rozvoj interkulturní senzitivity. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1361-1.
 • MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L., SCHÖLL, L. Bilingvismus a interkulturní komunikace.. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-678-3.
 • PETRÁŠ, R. Cizinci ve vlastní zemi. Dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-32-2.
 • PRŮCHA, J. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3069-1.
 • PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-280-5.
 • ŠIŠKOVÁ, T., ed. Výchova k toleranci a proti rasismu: multikulturní výchova v praxi. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-182-2.
 • ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-220-3.
 • ŠOTOLOVÁ, E. Vzdělávání Romů. 2. aktualiz. vyd.. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-1909-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr