Předmět: Multikulturní výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Multikulturní výchova
Kód předmětu KPP/MUV-Z
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Kultura - definice pojmu, základní teorie kultury, vliv kultury na socializaci a na edukační proces. Utváření individuální - skupinové - národní - kulturní identity a jejich významnost pro jedince i společnost. 2. Multikulturní realita současného světa a Evropy - vývoj, současnost, migrace a prolínání kultur v historické perspektivě i v současnosti. Multikulturní realita v České republice - cizinci, azylanti, menšiny a subkultury. Vztahy majority a minorit v současné společnosti. Právní postavení menšin, cizinců, azylantů a dalších skupin. 3. Interkulturní komunikace - percepce, specifika komunikace verbální i neverbální, komunikační etiketa, problematika předsudků a stereotypů, rasismu a xenofobie. Rozvoj interkulturní senzitivity a interkulturních kompetencí. 4. Výchovně-vzdělávací praxe ve školách v České republice s ohledem na zastoupení žáků cizinců, příslušníků menšin a subkultur. Integrační a inkluzivní koncepty. 5. Dítě/žák s odlišným mateřským jazykem - specifika, metody a formy napomáhající jeho adaptaci na školu a na výukové požadavky. 6. Metodologie, instrukce, náměty k vlastnímu šetření multikulturní reality na vybraném pracovišti (škola, školní družina, volnočasové zařízení). 7. Metodologie tvorby vlastního programu s multikulturní tématikou pro žáky základní školy. Příklady dobré praxe - poznatky a zkušenosti s aplikací metod multikulturní výchovy v zahraničí i v České republice.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět uvádí studující do problematiky multikulturní reality současné společnosti se zaměřením na specifika práce s dětmi a žáky se sociokulturní odlišností. Důraz je kladen na integrační a inkluzivní pojetí multikulturality a na uvědomění a rozvoj interkulturních kompetencí.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Multikulturní výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Stduent disponuje znalostmi z primární pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast na cvičeních. Studium odborné literatury. Realizace vlastního šetření multikulturní reality na vybrané škole. Příprava vlastního programu s multikulturní tématikou.
Doporučená literatura
 • CÍLKOVÁ, E., SCHÖNEROVÁ, P. Náměty pro multikulturní výchovu. Poznáváme jiné národy. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-238-6.
 • ČENĚK, J., SMOLÍK, J., VYKOUKALOVÁ, Z. Interkulturní psychologie: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5414-7.
 • ČERMÁKOVÁ, J. H., RABIŇÁKOVÁ, D., STÖHROVÁ, H., ŠIŠKOVÁ, T. Ty + já = kamarádi. Hry, básničky, pohádky a teorie podporující multikulturní výchovu. Praha: ISV, 2000. ISBN 80-85866-76-5.
 • KROPÁČOVÁ, J. Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1511-9.
 • MOREE, D. Základy interkulturního soužití. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0915-7.
 • MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L. a kol. Interkulturní psychologie. Rozvoj interkulturní senzitivity. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1361-1.
 • PETRÁŠ, R. Cizinci ve vlastní zemi. Dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-32-2.
 • PRŮCHA, J. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3069-1.
 • PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-280-5.
 • ŠIŠKOVÁ, T., ed. Výchova k toleranci a proti rasismu: multikulturní výchova v praxi. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-182-2.
 • ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2008. ISBN 80-7178-648-9.
 • ŠOTOLOVÁ, E. Vzdělávání Romů. 2. aktualiz. vyd.. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-1909-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr