Předmět: Metodologie pedagogického výzkumu 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Metodologie pedagogického výzkumu 2
Kód předmětu KPP/MV2-V
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
Obsah předmětu
1. Pedagogický pracovník a jeho role v pedagogickém výzkum (uživatel výzkumných nálezů, objekt výzkumu, výzkumník). Vzdělávací politika a pedagogický výzkum. 2. Kvalitativní výzkum v pedagogice: možnosti a rizika. Příprava výzkumného projektu, problematika získávání a zacházení s daty, jejich zpracování, interpretace a prezentace. 3. Vybrané metody kvalitativního pedagogického výzkumu a možnosti jejich aplikace - pozorování, rozhovor, obsahová analýza. 4. Možnosti a rizika smíšeného výzkumu v pedagogice - smíšený výzkum na příkladu české základní školy. 5. Specifika výzkumu v oblasti andragogiky, pedeutologie, etopedie; příklady českých výzkumných nálezů. 6. Méně obvyklé metody a přístupy využívané v pedagogickém výzkumu - obsahová analýza textů, metaanalýza, Q-metodologie, videostudie, případová studie, profesiografie, testování, scientometrická analýza, metoda analogie, etnografický výzkum. 7. Méně frekventovaná témata a přístupy využívané v pedagogickém výzkumu - komparativní a interkulturní výzkum, výzkum učebnic, výzkum sociálního klimatu, opakovaná a longitudinální šetření.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na hlubší a náročnější výzkumná témata, méně obvyklé metody a širší záběr v kontextu ke specifiku vychovatelství; výběrově je obsah aplikován do dovednostní roviny a ke kritické reflexi výzkumných dat.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Metodologie pedagogického výzkumu 2 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi
Předpoklady
Student má základní znalosti z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast na výuce, plnění průběžných úkolů, vypracování a obhajoba semestrální práce (projekt malé výzkumné formy), ústní kolokviální zkouška.
Doporučená literatura
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
 • HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0219-6.
 • HENDL, J. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0200-4.
 • KUČERA, M. Školní etnografie: Přehled problematiky. Praha: Univerzita Karlova, 1992.
 • MAŇÁK, J., ŠVEC, Š., ŠVEC, V., eds. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-7315-102-2.
 • MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1362-4.
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1916-3.
 • PRŮCHA, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5232-7.
 • PRŮCHA, J., ed. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.
 • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9.
 • SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, 2005. ISBN 80-551-0904-4.
 • STRAUSS, A. L., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. ISBN 80-85834-60-X.
 • ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.
 • URBÁNEK, P. Vzdělávací politika a pedagogický výzkum: (uvedení do problematiky reálné interpretace pedagogických výzkumných nálezů). Liberec: Technická univerzita, 2004. ISBN 80-7083-874-4.
 • VAŠUTOVÁ, J., a kol. Průvodce doktorským studiem oboru pedagogika na PedF UK v Praze. Praha: UK v Praze, PedF, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, 2011. ISBN 978-80-7290-503-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr