Předmět: Výchova ke zdraví

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Výchova ke zdraví
Kód předmětu KPP/MZDR
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Zdraví a nemoc, determinanty psychického a fyzického zdraví. 2. Podpora zdraví v mateřských školách, výchova ke zdraví. 3. Ohrožení zdraví u předškolních dětí způsobené nevhodným životním stylem. 4. Resilience a zvládání zátěže u předškolních dětí v MŠ. 5. Základní potřeby předškolních dětí, význam naplňování potřeb, důsledky deprivace. 6. Význam výživy a pohybové aktivity. 7. Komunikace s rodiči. 8. Psychohygiena učitele MŠ. 9. Relaxace. 10. Vhodné aktivity a činnosti pro předškolní děti zaměřené na osvojování si zdravého životního stylu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními pojmy výchovy ke zdraví a psychohygieny. Podrobněji se zabývá specifiky výchovy ke zdraví u předškolních dětí. Jde zejména o vedení předškolního dítěte k zájmu o vlastní zdraví, posílení jeho důstojnosti, sebedůvěry, samostatnosti i odpovědnosti. Předmět je koncipován v souladu s nejnovějšími výzkumy, které vymezují pro učitele v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu kompetence pedagogické, diagnostické, intervenční, sociální a osobnostně kultivující.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Výchova ke zdraví 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • Čeledová, L., Čevela, R. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3213-8.
 • Faleide, A. O., Lian, L. B., Faleide, E. K. Vliv psychiky na zdraví: soudobá psychosomatika. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-2864-3.
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-568-4.
 • Machová, J., Kubátová, D., a kol. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2715-8.
 • Matějček, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-504-2.
 • Paulík, K. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2959-6.
 • Šolcová, I. Vy?voj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2947-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr